Všeobecné obchodní podmínky organizace DOMINO cz, o.p.s.

 Všeobecné smluvní podmínky organizace DOMINO cz, o.p.s.

 1. Vymezení pojmů

1.1. AKCE = Tábor – některý z pobytových nebo příměstských táborů  (dále jen „akce“).

1.2. AKCE = Výlet – některý z  jednodenních či vícedenních výletů (dále jen „akce“).

1.3. AKCE = Aktivizačně vzdělávací pobyt – některý z nabízených aktivizačně vzdělávacích pobytů (dále jen „akce“).

1.4. AKCE = Zájmové aktivity – organizovaná činnost v rámci komunitních center organizace DOMINO, např. sportovní, výtvarné, taneční, rukodělné kroužky apod. (dále jen „akce“).

1.5. AKCE = Vzdělávací aktivity – některý ze seminářů, přednášek, workshopů, besed apod. realizovaných organizací DOMINO (dále jen „akce“).

1.6. AKCE = Podpůrné aktivity – např. terapeutické skupiny, svépomocné a podpůrné skupiny apod. realizované organizací DOMINO (dále jen „akce“).

1.7. Závazná přihláška – řádně vyplněná přihláška odeslaná prostřednictvím webových stránek organizátora, e-mailu, pošty nebo osobně předána.

1.8. Organizátor – DOMINO cz, o.p.s., se sídlem Tř. Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín, IČ: 48472476.

1.9. Účastník – fyzická osoba, která se účastní nebo se má účastnit některé z akcí.

1.10. Objednatel – je osoba zasílající závaznou přihlášku organizátorovi, jejímž účelem je participace účastníka na některé z akcí. Objednatelem může být:

 1. a) svéprávná fyzická osoba, která se chce stát účastníkem akce;
 2. b) nezletilý, který se chce stát účastníkem akce v zastoupení svého zákonného zástupce;
 3. c) zákonný zástupce zasílající závaznou přihlášku ve prospěch nezletilého;
 4. d) osoba zasílající závaznou přihlášku organizátorovi ve prospěch nezletilého, nebo více nezletilých.

1.11. Nezletilý – je fyzická osoba mladší 18 let. Nezletilý nemá plnou svéprávnost. Není-li uvedeno jinak, nebo nevyplývá-li z povahy něco jiného, jedná nezletilý prostřednictvím svého zákonného zástupce.

1.12. Zákonný zástupce – je zletilá, plně svéprávná osoba zastupující nezletilého účastníka z důvodu jeho nesvéprávnosti na základě zákonného zastoupení nebo pečující osoba, která zastupuje svěřené dítě.

1.13. E-maily organizátora tabory@idomino.eu, info@idomino.eu

1.14. Webové stránky organizátora www.idomino.eu

 1. Předmět smluvního vztahu

2.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky organizátora (dále jen „VSP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřené mezi organizátorem a objednatelem.

 1. Vznik smluvního vztahu

3.1. Smluvní vztah mezi objednatelem a organizátorem vzniká přijetím závazné přihlášky. Obsah závazné přihlášky je určen nabídkou na webových stránkách organizátora a vydaných letácích.

3.2. Přihlášení a rezervace akce

 1. a) Přihlášení účastníka je možné elektronickou formou prostřednictvím webových stránek organizátora, emailem, poštou nebo osobním doručením závazné přihlášky.
 2. b) Odesláním/osobním doručením přihlášky objednatel potvrzuje, že je seznámen s obsahem VSP a vyslovuje souhlas s jejich zněním v plném rozsahu.
 3. c) K platnému uzavření smlouvy dochází okamžikem potvrzení rezervace objednatelem po obdržení závazné přihlášky.
 4. e) V případě, že rezervace není ve stanovené lhůtě, tj. do 10 pracovních dnů od přijetí přihlášky, objednatelem potvrzena doručením platby na účet organizátora, vyhrazuje si organizátor právo nabídnout rezervaci jinému zájemci.
 1. Cena akce a platební podmínky

4.1. Úhrady se provádějí na následující bankovní účet:

– výlety, tábory, zájmové aktivity = ERA poštovní spořitelna – 228 240 406/0300

– aktivizačně vzdělávací pobyty, vzdělávací a podpůrné aktivity = ERA poštovní spořitelna – 259 076 047/0300

– úhrady na základě vystavených faktur = Moneta Money Bank – 159 924 328/0600

4.2. Cena akce je uvedena na webových stránkách organizátora, případně letáčku a je splatná v termínu uvedeném v detailech akce.

4.3. Objednatel je povinen, pokud není v závazné přihlášce uvedeno jinak, uhradit do 10 dnů od schválení přihlášky organizátorem zálohu v předem stanovené výši. Doplatek je povinen uhradit dle charakteru akce:

 1. a) Tábor – nejpozději do 10. 6. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě po 10. 6. je objednatel povinen uhradit 100% předem stanovené ceny do 10 dnů od schválení závazné přihlášky organizátorem nebo do dne předcházejícího nástupu na tábor. Při porušení této povinnosti má organizátor právo od smlouvy odstoupit.
 2. b) Výlet – nejpozději do 30 dnů před zahájením akce. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením akce je objednatel povinen uhradit 100% předem

stanovené ceny do 10 dnů od schválení závazné přihlášky organizátorem nebo do dne předcházejícího nástupu na výlet. Při porušení této povinnosti má organizátor právo od smlouvy odstoupit.

 1. c) Aktivizačně vzdělávací pobyt – nejpozději do 30 dnů před zahájením akce. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením akce je objednatel povinen uhradit 100% předem stanovené ceny do 10 dnů od schválení závazné přihlášky organizátorem nebo do dne předcházejícího nástupu na aktivizačně vzdělávací pobyt.
 2. d) Zájmové aktivity – nejpozději v den nástupu na první hodinu lekce v daném pololetí školního roku je třeba uhradit plnou částku za docházku za časové období jednoho pololetí školního roku.
 3. e) Vzdělávací aktivity – nejpozději do 30 dnů před zahájením akce. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením akce je objednatel povinen uhradit 100% předem stanovené ceny do 10 dnů od schválení závazné přihlášky organizátorem nebo do dne předcházejícího nástupu na vzdělávací aktivity.
 4. f) Podpůrné aktivity – nejpozději do 30 dnů před zahájením akce. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením akce je objednatel povinen uhradit 100% předem stanovené ceny do 10 dnů od schválení závazné přihlášky organizátorem nebo do dne předcházejícího nástupu na podpůrnou aktivitu.

4.4. Poplatky za změny v rezervaci a odstoupení od smlouvy (storno poplatky) jsou splatné ihned.

4.5. Ceny uvedené na webových stránkách organizátora jsou cenami smluvními. Ceny zahrnují především ubytování, stravování, eventuální atrakce, program během akce i další objednatelem poskytované služby (zejména volitelnou dopravu, pojištění apod. při pobytových akcích). Ceny u nepobytových akcí (např. zájmových aktivit, vzdělávacích aktivit, příměstských táborů apod.) zahrnují pronájem prostor, lektorné a materiálové náklady (v závislosti na typu akce).

 1. Práva a povinnosti objednatele

5.1. K základním právům objednatele patří zejména:

 1. a) právo požadovat před zahájením akce dodatečné informace, pokud nebyly obsaženy v  nabídce zveřejněné na webových stránkách organizátora;
 2. b) právo být seznámen s případnými změnami akce, rozsahu služeb a ceny;
 3. c) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením akce odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v čl. 9 VSP;
 4. d) právo na reklamaci vad v souladu s čl. 10 VSP;
 5. e) právo na ochranu osobních dat, které jsou obsahem smlouvy, případně dalších dokumentů před nepovolanými osobami;
 6. f) právo písemně organizátorovi v dostatečném předstihnu oznámit změnu v osobě účastníka akce na místo původního účastníka uvedeného v závazné objednávce.

5.2. K základním povinnostem objednatele patří:

 1. a) poskytnout organizátorovi součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje v závazné objednávce a doložit potřebné dokumenty podle konkrétních požadavků organizátora;
 2. b) zaplatit cenu sjednaných služeb v souladu s čl. 4 smluvních podmínek;
 3. c) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních objednatelů, dodavatelů služeb nebo organizátora, a uhradit případnou škodu, kterou způsobil;
 4. d) dodržovat další podmínky na akcích, které jsou stanoveny organizátorem, především zákaz užívání alkoholu, cigaret, omamných a psychotropních látek a jedů, zbraní, časopisů či jiných předmětů s erotickou tématikou;
 5. f) v případě změny v osobě účastníka akce na místo původního účastníka uvedeného v závazné objednávce, tuto skutečnost písemně oznámit organizátorovi, např. formou e-mailu, a zaplatit poplatek dle čl. 9.
 6. e) v případě odstoupení od smlouvy tuto skutečnost písemně oznámit organizátorovi, např. formou e-mailu, a zaplatit odstupné dle čl. 9.
 1. Práva a povinnosti organizátora:

6.1. Organizátor je povinen informovat objednatele o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou mu známy, a které jsou pro objednatele důležité. Zejména je povinen informovat objednatele v přiměřené lhůtě (stanovené v odst. 8.2. nebo v závazné přihlášce) o zrušení akce z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, či jiné obdobné podmínky.

6.2. Organizátor není povinen poskytnout objednateli plnění nad rámec předem smluvně sjednaných a uhrazených služeb.

6.3. Organizátor přijímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektronika, atd.), které účastník svěřil do úschovy pověřenému pracovníkovi organizátora. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník ponechal u sebe, nenese organizátor odpovědnost.

6.4. V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na pobytovou akci bude u účastníka zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si organizátor právo nepřijmout účastníka k pobytu až do účinného odstranění pedikulózy.

 1. Rozsah sjednaných služeb a jejich změny

7.1. Pro rozsah sjednaných služeb je závazný jejich rozpis uvedený na webových stránkách organizátora nebo letácích.

7.2. Změny sjednaných služeb před zahájením akce:

 1. a) nastanou-li nezaviněné okolnosti, které organizátorovi brání poskytnout služby podle předem stanovených či sjednaných podmínek a vznikne tak nutnost z objektivních příčin před zahájením čerpání služeb změnit podmínky akce (změna programu, druhu dopravy, místo

konání, atd.), je organizátor povinen dotčené změny oznámit objednateli bez zbytečného prodlení;

 1. b) objednatel má právo rozhodnout, zda od závazné přihlášky odstoupí, nebo s navrhovanou změnou souhlasí;
 2. c) v případě jeho odstoupení se postupuje v souladu s ustanovením odst. 8.4;
 3. Odstoupení od smlouvy organizátorem

8.1. Organizátor je oprávněn zrušit akci a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky akce.

8.2. Organizátor je oprávněn zrušit akci, jestliže před jejím zahájením nebude dosaženo minimálního počtu účastníků, který je pro pořádání akce stanoven. Zrušení akce je organizátor povinen oznámit objednateli nejpozději ve lhůtě 5 dní před zahájením akce a je povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli vše, co od něj obdržel na úhradu ceny akce.

8.3. Organizátor má dále právo zrušit akci nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat. Organizátor má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb.

8.4. Odstoupí-li organizátor od smlouvy z důvodu zrušení akce, má objednatel právo požadovat, aby mu organizátor na základě nové závazné přihlášky poskytl jinou akci, může-li organizátor takovou akci nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové závazné přihlášky, je organizátor povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli vše, co od něj obdržel na úhradu ceny akce.

8.5. Organizátor je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodů porušení povinností objednatele či účastníka akce, plynoucích ze závazné přihlášky, VSP nebo pobytového řádu. V takovém případě objednatel pozbývá nároku i na poměrnou část ceny služeb, které nebyly čerpány, a je povinen nahradit organizátorovi náklady vzniklé v souvislosti s dopravou účastníka zpět na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.

 1. Odstoupení od smlouvy objednatelem

9.1. Objednatel je oprávněn kdykoli před zahájením akce od závazné přihlášky odstoupit.

9.2. Odstoupení musí být provedeno písemně doporučeným dopisem na adresu organizátora nebo elektronicky na e-mail organizátora, a musí být podepsáno osobou, která odeslala závaznou přihlášku.

9.3. Účinky odstoupení od závazné přihlášky nastávají dnem doručení oznámení organizátorovi.

9.4. Není-li důvodem odstoupení objednatele od smlouvy porušení povinností na straně organizátora, je objednatel povinen zaplatit organizátorovi odstupné dle následujícího článku.

9.5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je objednatel povinen uhradit odstupné (storno poplatek) spojený se zrušením akce. Odstupné činí, pokud je doba mezi odstoupením a okamžikem nástupu na akci:

 1. a) Tábor, Aktivizačně vzdělávací pobyty
 2. více než 30 dnů – 20 % z celkové ceny akce
 3. 29–15 dnů – 50 % z celkové ceny akce

III. 14–7 dnů – 75 % z celkové ceny akce

 1. méně než 4 dny – 100 % z celkové ceny akce
 2. b) Výlet
 3. více než 30 dnů – 20 % z celkové ceny akce
 4. 29–15 dnů – 50 % z celkové ceny akce

III. 14–7 dnů – 75 % z celkové ceny akce

 1. méně než 4 dny – 100 % z celkové ceny akce
 2. c) Zájmové aktivity

V případě nezahájení či přerušení docházky v průběhu pololetí se uhrazená částka školného za dané pololetí nevrací.

 1. d) Vzdělávací aktivity
 2. více než 30 dnů – 20 % z celkové ceny akce
 3. 29–15 dnů – 50 % z celkové ceny akce

III. 14–7 dnů – 75 % z celkové ceny akce

 1. méně než 4 dny – 100 % z celkové ceny akce
 2. f) Podpůrné aktivity
 3. více než 30 dnů – 20 % z celkové ceny akce
 4. 29–15 dnů – 50 % z celkové ceny akce

III. 14–7 dnů – 75 % z celkové ceny akce

 1. méně než 4 dny – 100 % z celkové ceny akce

9.6. Při zajištění náhradního účastníka v souladu s odst. 5.1 písm. f) hradí objednatel jednorázový poplatek ve výši 100,- Kč za každou změnu v osobě účastníka.

9.7. Nenastoupí-li účastník na akci bez předchozího odstoupení objednatele od uzavřené závazné přihlášky, je objednatel povinen uhradit 100 % předem stanovené celkové ceny.

9.8. Organizátor má právo započítat příslušnou výši storno poplatku oproti složené záloze, k čemuž dává objednatel výslovný souhlas.

9.9. Objednatel je povinen uhradit storno poplatek organizátorovi nejpozději do 14ti dnů od zaslání oznámení o stornování nebo při nenastoupení na akci. V případě prodlení s úhradou stornovacích poplatků je objednatel povinen uhradit navíc smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a úrok z prodlení 0,1% denně ze stornovacího poplatku.

9.10. V případě náhlých vážných problémů (např. nemoc dítěte) a v případech, které neřeší VSP, je možno výši stornovacího poplatku řešit individuálně (na základě osobního jednání). Rozhodnutí o snížení stornovacích poplatků je zcela v kompetenci organizace DOMINO cz, o.p.s. a nelze je jakýmkoliv způsobem vyžadovat.

 1. Pojištění účastníka

10.1. Součástí ceny akce je pojištění účastníka v rámci ČR.

10.2. Pojistné podmínky jsou k vyžádání u organizátora.

 1. Pořizování fotografii, audio a video záznamů

11.1. Objednatel uděluje souhlas k pořizování fotografii, audio a video záznamů účastníka během akce a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webo­vých stránkách organizátora, sociální síti a s jejich použitím k propagačním účelům i na jiných webových stránkách a propagačních materiálech.

11.2. Objednatel podpisem závazné přihlášky stvrzuje, že byl seznámen se Souhlasem se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“, a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, vypracovaným organizátorem.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 4. 1. 2021.

12.2. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v těchto VSP v souladu s obchodním zákoníkem.

12.3. Objednatel souhlasem s VSP vyjadřuje výslovný souhlas také s dokumentem „Jak to u nás chodí“ zveřejněným na webových stránkách organizátora upravujícím interní nastavení pravidel pro výlety a tábory.

12.4. Tyto VSP jsou nedílnou součástí závazné přihlášky a jsou volně k dispozici na webových stránkách organizátora.

Ve Zlíně, dne 4. ledna 2021

 Bc. Michaela Slavíková