Dobrovolnický program DALEKOHLED

foto-dalekohledOrganizace DOMINO cz, o. p. s, je akreditovanou vysílající organizací Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.

Letáček k dobrovolnictví naleznete ZDE

Výhodou této akreditace je:

 • smluvně zaručené postavení dobrovolníka organizaci;
 • pojištění proti škodám na zdraví a na majetku;
 • kvalitní příprava k výkonu dobrovolnické činnosti;
 • poskytnutí pracovních prostředků a ochranných pomůcek;
 • hrazení cestovních výdajů, ubytování a stravy.

Chcete se stát dobrovolníkem? Hledáme právě Vás!

Do našeho dobrovolnického programu DALEKOHLED hledáme ty, kteří mohou nabídnout svou energii a čas ve prospěch druhým. Především však můžete díky dobrovolnictví uplatnit své schopnosti a dovednosti a rozvíjet je tam, kde Vás potřebují a kde se budete cítit užiteční.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem se můžete stát, pokud je Vám více než 15 let, máte zájem o smysluplnou práci bez nároku na finanční odměnu, jste zodpovědní, spolehliví, bezúhonní, máte přiměřený zdravotní stav a jste ochotni absolvovat psychologický test
a vstupní přípravu.

Co je dobrovolnický program DALEKOHLED?

DALEKOHLED je akreditovaný dobrovolnický program, ve kterém dobrovolníci vykonávají dobrovolnickou službu ve prospěch organizace DOMINO cz, o. p. s.

DALEKOHLED je dobrovolnický program určený dětem a mladým dospělým do 26 let, žijícím v sociálně slabých rodinách, pěstounských rodinách, v dětských domovech a v rodinách v péči OSPOD. Jeho název symbolizuje pomoc dobrovolníků umožnit dětem a mladým dospělým uvažovat o své vlastní budoucnosti, a to prostřednictvím posilování jejich schopností a dovedností v navazování sociálních vztahů, přirozeného začleňování do komunity vrstevníků a budování vlastního postavení ve školním kolektivu.

Co činnost dobrovolníka zahrnuje?

Činnost dobrovolníka může probíhat v rámci dlouhodobé nebo i krátkodobé spolupráce:

 • pomoc s doučováním dětí;
 • zapojování se nebo přímo zajišťování volnočasových aktivit (tábory, kroužky apod.);
 • pomoc při přípravě a realizaci různých jednorázových akcí (kulturní, sportovní apod.) zaměřených na cílové skupiny organizace;
 • pomoc na příměstských a letních táborech na pozici instruktorů, vedoucích, zdravotníků apod.;
 • pomoc se zajišťováním aktivit pro rodiny s dětmi;
 • kontakt s klienty;
 • roznášení letáků, pozvánek apod.;
 • realizace veřejných sbírek;
 • administrativní činnost;
 • další aktivity dle výběru dobrovolníků.

Každý si může vybrat oblast, která mu bude nejlépe vyhovovat.

Co činnost dobrovolníka přinese Vám?

Jako dobrovolník získáte:

 • pocit vlastního uspokojení a naplnění ze smysluplné činnosti;
 • možnost realizovat se;
 • vzdělávání (kvalitní příprava, psychotesty, získání osvědčení absolvování školení);
 • osobnostní rozvoj;
 • nové zručnosti a dovednosti;
 • navázání nových přátelských vztahů;
 • navázání profesionálních kontaktů;
 • posun v životních hodnotách;
 • osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolné službě;
 • nedocenitelnou zkušenost do života.

Kdo se Vám bude věnovat?

Dobrovolníkům se v naší organizaci věnuje tzv. koordinátor dobrovolníků, který ke každému dobrovolníkovi přistupuje individuálně, konzultuje jeho motivy, představy a oblasti zájmu, ve kterých by chtěl jako dobrovolník působit, a společně se domlouvají na podobě dobrovolnické služby.

Jaká jsou práva a povinnosti dobrovolníka?

Převzato z materiálů organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

TOŠNER, Jiří. Dokumentace dobrovolnických center a programů: Studijní materiály pro kurzy koordinátorů dobrovolníků. Dobrovolnik.cz [online]. Praha: Hestia, 2014 [cit. 2016-6-13]. Dostupné z WWW: http://www.dobrovolnik.cz/res/data/034/003914.doc. s. 12.

Práva dobrovolníka:

 • dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce pomáhat;
 • dostat úplné informace o dobrovolné práci, včetně její obsahové a časové náplně;
 • získat práci, která bude naplňovat jeho očekávání;
 • na kontakt a spolupráci s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, pověřenou prací s dobrovolníky v dané organizaci;
 • na kontakt a spolupráci s osobou, která dobrovolníkovi práci zadává a od něj přijímá;
 • na zaškolení, výcvik a supervizi (pravidelné setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy, popř. se poradit) – individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky v organizaci;
 • říci „ne“, pokud práce nevyhovuje zájmům a schopnostem dobrovolníka;
 • vědět, zda vykonaná práce byla efektivní;
 • být morálně ohodnocený za dobře vykonanou práci.

Povinnosti dobrovolníka:

 • splnit úkoly, ke kterým se zavázal;
 • být spolehlivý;
 • nezneužívat projevené důvěry;
 • požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje;
 • znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní aj.);
 • být „týmovým hráčem“;
 • ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou pracuje a dle toho ji navenek reprezentovat.

V případě Vašeho zájmu nebo získání více informací nás kontaktujte na e-mailu dobrovolnici@idomino.eu nebo na telefonním čísle +420 577 218 708, +420 577 211 809.