NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ, SLUŠOVICE

Nízkoprahový klub nabízí holkám a klukům ve věku od 6 do 26 let pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se kterými se setkávají, bezpečné místo pro volný čas, podporu při realizaci jejich aktivit a nápadů, a to prostřednictvím:

 • prostoru pro pokec se sociální pracovnicí
 • doučování
 • společné práce u stolu
 • vaření
 • klubových akcí
 • fotbálku
 • preventivních a výchovných programů
 • vyrábění (prostor pro kreativitu – být sám sebou)
 • deskových her
 • filmáčků

Těmito činnostmi nízkoprahový klub přispívá ke zlepšení sociální situace dětí a mladých dospělých.

Základní informace

Poskytovatelem služby je organizace DOMINO cz, o.p.s., se sídlem třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín,  IČ: 48472476, ředitelka Bc. Michaela Slavíková.

Nízkoprahové zařízení je zaměřeno na práci s dětmi ve věku od 6 do 26 let ohrožené sociálně patologickými jevy.

Služba je poskytována ambulantní formou v pracovní dny Po-Pá od 12:00-18:00 hod.

Během letních prázdnin možná změna provozní doby dle naplánovaných aktivit.

Služby NZDM jsou finančně podporovány: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zlínský kraj

Město Slušovice

Kde nás najdete?

Nízkoprahový klub pro děti a mládež

Hřbitovní 558, Slušovice
Tel: +420 733 534 698
Email: nzdm@idomino.eu

Pondělí           12.00 – 18.00
Úterý               12.00 – 18.00
Středa             12.00 – 18.00
Čtvrtek            12.00 – 18.00
Pátek               12.00 – 18.00

Nízkoprahový klub je otevřen všem dětem, které o činnost v tomto zařízení projeví zájem.

Poslání

Posláním Nízkoprahového klubu je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvořit podmínky k řešení jejich nepříznivých sociálních situací.

Okamžitá kapacity služby je 16 klientů.

Cílem služby je klient, který:

 • se v bezpečném prostředí naučí řešit a identifikovat problém
 • je motivován k řešení svých problémů
 • tráví svůj volný čas smysluplně a aktivně
 • je motivován ke vzdělání, lepšímu prospěchu ve škole
 • je členem pozitivní vrstevnické skupiny, má dobré komunikační dovednosti a schopnost navazovat kontakt s vrstevníky
 • si vědomí následky svých činů
 • dodržuje hygienické návyky
 • rozvíjí své schopnosti a dovednosti
 • se nebojí říci o pomoci v různých tíživých situacích
 • je schopen sociálního začlenění

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené sociálně patologickými jevy, které řeší:

 • školu – šikana, skryté záškoláctví, ne/prospěch, nízká motivace ke vzdělávání, další vzdělávání
 • vztahové problémy
 • závislosti
 • rodinné problémy
 • trestná činnost
 • nezaměstnanost
 • sexualita
 • rasismus, xenofobie, nálepkování
 • negativní modely chování

Zásady nízkoprahového klubu

 • Nízkoprahovost (otevřeno každému, kdo splňuje věkovou skupinu, kdo bydlí ve Slušovicích a okolí, má chuť s námi strávit volný čas…)
 • Antidiskriminační přístup (všichni patříme k sobě, ať jsi holka/kluk, černoch/běloch, ať je ti 6 nebo 26 let)
 • Anonymita (nepotřebujeme znát tvé údaje, to, že tu chodíš, může zůstat jen mezi námi)
 • Mlčenlivost (všichni pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí, cokoli nám svěříš, zůstane mezi námi)
 • Bezplatnost (za pobyt zde neplatíš)
 • Dobrovolnost (můžeš přijít, odejít kdykoliv chceš)
 • Individuální přístup (pro to, co tě trápí se, snažíme najít řešení)
 • Respektování práv, přání a potřeb („Nedělej to, co nechceš, aby ti dělali druzí“)

Pravidla Nízkoprahového klubu

 • Vzájemně se respektujeme.
 • Nikomu neubližuj a nenadávej.
 • Pomáháme si (bez ohledu na barvu pleti, zdravotního stavu, náboženství)
 • Udržujeme pořádek a neničíme zařízení, hry a všechno, co nám slouží
 • Co úmyslně zničíš či odcizíš, to si zaplatíš.
 • Počítač používáme podle pravidel.
 • Choď do klubu zdráv.
 • Nenič vybavení klubu!
 • Pravidlo 3x a dost (budeš-li 3x napomenut, má pracovník právo Tě z klubu vykázat).

Práva klientů

 • Máš právo na anonymitu (stačí sdělit pouze křestní jméno nebo přezdívku).
 • Máš právo na bezplatné využívání nabídky klubu.
 • Máš právo v rámci otevírací doby kdykoliv přijít a odejít.
 • Máš právo nahlédnout do své dokumentace.
 • Máš právo si stěžovat a odvolat se na rozhodnutí pracovníků v klubu.
 • Máš právo navrhovat program klubu a ovlivňovat jeho chod.
 • Máš právo na důstojnost, svobodu myšlení, názorů a náboženského vyznání a rozhodování.
 • Máš právo si vybrat pracovníka a mluvit s ním v soukromí.
 • Máš právo pobývat v klubu i bez zapojení se do aktivit.

Co Nízkoprahový klub nabízí?

 • Situační intervence

(podpora a pomoc „tady a teď“)

 • Pomoc s přípravou do školy

(domácí úkoly referáty, …)

 • Výchovné a aktivizační činnosti

(hry, turnaje, vyrábění…)

 • Sociálně terapeutické činnosti

(vyslechnutí, zorientování se v problému, pomoc s řešením…)

 • Informační servis

(pomoc s vyhledáváním informací)

 • Kontakt s institucemi

(telefonát, email, osobní setkání…)

Koho v klubu potkáš?

 • Michaela Slavíková – vedoucí střediska
 • Tereza Hřibová – sociální (klíčový) pracovník
 • Petr Lukeš – sociální (klíčový) pracovník
 • Andrea Chovancová – sociální (klíčový) pracovník

ZOPAKOVÁNÍ NA ZÁVĚR

Co je to nízkoprahový klub pro děti a mládež?

Nízkoprahový klub je určen dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let. Je alternativou k různým volnočasovým a zájmovým kroužkům. Navíc ale poskytuje poradenství a sociální servis. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Co nabízí pracovník nízkoprahového klubu svým klientům?

Pracovník nabízí bezpečný prostor klubu, možnost smysluplně strávit svůj volný čas, pomáhá řešit každodenní i životní trable, orientovat se v nastalé situaci, nabízí pomoc, podporu, pochopení.

Co znamená nízkoprahový?

Nízkoprahový znamená dostupný. A to jak finančně, tak časově a místně. Jedná se o sociální službu, která využívá formy přijatelné pro děti a dospívající, kteří by jinak žádnou službu nevyhledali. Ať už proto, že světu dospělých nedůvěřují, nebo proto, že některé služby jsou pro ně nedostupné.

Jsou tyto služby určené všem dětem?

Zákon nám ukládá pracovat s dětmi, které zažívají nebo mohou zažívat nepříznivou životní situaci. Tím jsme potenciálně ohroženi všichni, včetně dětí. Takže ano, služba je určena pro všechny děti a mladé lidi od 6 do 26 let.

Co může být nepříznivou životní situací?

Chybějící přijetí a respekt k vlastním názorům a postojům, konfliktní a ohrožující životní situace – v rodině, ve vrstevnické skupině, ve škole i na veřejnosti. Patří sem šikana, zneužívání a spousta dalších závažných věcí. To co je velkým problémem dnešních dětí je nedostatek příležitostí projevit se takový jaký skutečně jsem a zažít úspěch.

Co když někdo přijde s problémem, se kterým si pracovník neví rady?

Pracovník je v tomto případě vždy povinen klienta odkázat na jinou službu, která svým charakterem může pomoci lépe.

Služby jsou bezplatné, kdo to platí?

Jedná se o sociální služby, ty jsou dle zákona vždy bezplatné. Financovány jsou ze státního rozpočtu, místní samosprávou a stále častěji i z nadačních příspěvků a soukromých darů. Na některé činnosti, např. na cestovné či jídlo na výletě si klient může přiměřeně připlatit.