Náhradní rodinná péče

Oblast působnosti: pobočky organizace ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Poslání

Posláním organizace je doprovázení náhradních rodin za účelem posilování rodinných vazeb, podpora a rozvoj náhradní rodinné péče, posilování hodnot náhradních rodin (pěstounské a osvojitelské rodiny) v rámci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Cíl

 • doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových životních situacích
 • přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině
 • zlepšovat schopnosti, dovednosti a odbornosti náhradních rodičů v péči o dítě
 • zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči prostřednictvím osvětové činnosti a poskytováním informací

Cílová skupina

 • náhradní rodiče (pěstouni, osvojitelé) a jejich blízcí
 • děti v náhradních rodinách (děti v pěstounské či osvojitelské péči)
 • zájemci o všechny typy náhradní rodinné péče

1. Nabízené služby pro pěstouny

asistence klíčového pracovníka

Každá rodina má klíčového pracovníka, který je jí přidělen při sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Mezi pěstouny a klíčovým pracovníkem panuje partnerský vztah. Klíčový pracovník je s rodinou v pravidelném kontaktu, který probíhá většinou v přirozeném prostředí rodiny. Frekvenci setkávání klíčového pracovníka s rodinou určují aktuální potřeby rodiny, min. však 1× za dva měsíce. Hlavním úkolem klíčového pracovníka je poskytovat rodině podporu a pomoc při výchově a péči o svěřené děti.

Naším cílem je podpora celé rodiny. Podporujeme nejen pěstouny a jim svěřené děti, ale i vlastní děti a partnery pěstounů. Rodině dále pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty, jako jsou OSPOD, škola, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra atd. Klíčový pracovník může např. doprovázet klienty na úřady, pomoci s vyplňováním tiskopisů či pomoci při psaní zprávy pro soud ohledně průběhu pěstounské péče.

respitní péče

Péče o děti svěřené do pěstounské péče je leckdy náročná a pěstouni potřebují prostor a čas pro oddych, relaxaci, načerpání nových sil. Pěstounům tedy nabízíme možnost využít respitní (odlehčovací) péče. V rámci naší organizace rozlišujeme krátkodobou účelovou a dlouhodobou neúčelovou respitní péči. Krátkodobou respitní péči mohou pěstouni využít při zajištění péče o děti v krizových či neodkladných situacích (např. návštěva lékaře, vyřizování úředních záležitostí atd.). Dlouhodobá respitní péče poskytuje pěstounům prostor pro zmíněný odpočinek. Dlouhodobá respitní péče je realizována táborovými pobyty, příměstskými tábory, aktivizačně vzdělávacími pobyty pro rodiny s dětmi či víkendovými setkáními pro děti. Rodiny se mohou zúčastnit také letních pobytů pro pěstounské rodiny. Tyto pobyty probíhají v chatovém táboře Ratiboř a rodiny mají možnost zapojit se do programu tábora.

poradenství

Pěstouni mohou při péči a výchově o svěřené děti narazit na mnohé specifické problémy, jejichž řešení vyžaduje pomoc odborníků. Z vědomí této potřeby poskytujeme rodinám několik druhů poradenství (sociální, psychoterapeutické, psychologické, speciálně pedagogické, výchovné, právní atd.). Poradenství může probíhat formou individuální, skupinovou, rodinnou. Poradenské služby jsou poskytovány ambulantně, telefonicky či e-mailem. Pokud se rodina ocitne v situaci, kdy potřebuje k řešení problému jiného konkrétního specialistu, kontakt na něj jí zprostředkujeme.

Organizace má zřízenou telefonickou poradenskou nonstop linku. Provoz linky je nepřetržitý. Telefonní služby jsou pro klienty zdarma. Skrze poradenskou nonstop linku se na nás mohou klienti (kdokoli, nejen pěstouni, děti svěřené do pěstounské péče nebo děti z dětských domovů) obrátit s jakýmkoli problémem.

doučování

Častým jevem u dnešních dětí a mládeže jsou problémy při zvládání školního učiva a děti z pěstounské péče nejsou výjimkou. Z toho důvodu nabízí naše organizace doučování. Doučování zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Doučujeme veškeré učivo základní školy (český jazyk, matematika, cizí jazyk, fyzika, zeměpis, přírodověda, naukové předměty, atd.) a v případě potřeby i učivo středních škol a učebních oborů. Doučování probíhá buď v prostorách organizace (Komunitní centra pro rodinu ve Zlíně, Otrokovicích, Uherském Brodu, Uherském Hradišti, Novém Jičíně, Chvalčově) nebo v domácím prostředí.

podpora vztahu dítěte s biologickou rodinou

Podpora vztahu dítěte svěřeného do pěstounské péče s biologickou rodinou zahrnuje jak jejich vzájemný kontakt (osobní, telefonický, e-mailový), tak i povědomí dítěte o rodičích a jejich životě či způsob, jak pěstouni mluví o rodičích před dětmi a s dětmi.

Pěstouni mají v této oblasti možnost využít poradenství a při setkáních dítěte s biologickými rodiči i odborné asistence ze strany naší organizace. Setkání dětí s rodiči tak proběhne v prostorách organizace a za přítomnosti odborného pracovníka (nejčastěji přímo klíčového pracovníka rodiny).

vzdělávání

Naše organizace umožňuje pěstounům splnit jejich vzdělávací povinnost, a to na vzdělávacích seminářích, nebo na aktivizačně vzdělávacích pobytech pro rodiny s dětmi.

Vzdělávací semináře jsou zaměřeny vždy na konkrétní téma. Na seminářích je prostor věnován jak předem danému tématu (např. Máme doma puberťáka, Agresivita a hněv u dětí, Jak předcházet syndromu vyhoření), tak i sdílení společných témat, výměnám zkušeností, setkávání s dalšími náhradními rodinami. Vzdělávací semináře probíhají ve
Zlíně, Otrokovicích, Uherském Hradišti, Uherském Brodu a Novém Jičíně. Účastí na vzdělávacím semináři splní pěstouni 6 hodin povinného vzdělávání dle novely zákona č. 359/1999 Sb.

Aktivizačně vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi probíhají v rozsahu několika dnů a pěstouni mají možnost zde splnit všech 24 hodin povinného vzdělávání dle novely zákona č. 359/1999 Sb. Pro pěstouny nabízíme v rámci pobytu vícero besed a přednášek (např. Práce s příběhem, Specifické problémy dětí z pohledu psychiatričky, Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami), komunitní kruhy, workshopy apod. Pro děti je připraven aktivizační program, který obsahuje různé sportovní, výtvarné a rukodělné aktivity, kolektivní hry, vycházky do
přírody apod. Aktivizační program pro děti zajišťují zkušení pedagogičtí pracovníci. Na aktivizačně vzdělávacích pobytech mají pěstouni možnost využít také individuálních konzultací s odbornými pracovníky (psychoterapeut, speciální pedagog, atd.).

Pro pěstouny, kteří mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče u naší organizace je účast na vzdělávacích seminářích i aktivizačně vzdělávacích pobytech zdarma. Aktivizačně vzdělávací pobyt je zdarma také pro biologické děti pěstounů.

ergoterapie (pracovní rehabilitace)

Najít si v době letních prázdnin brigádu je pro dnešní mládež problémem. Z toho důvodu nabízíme dětem z náhradní péče možnost ergoterapie (pracovní rehabilitace) neboli brigády nanečisto. Děti zde získají nové dovednosti, zkušenosti, pracovní návyky, navazují nové sociální kontakty. Pokud jsou děti ještě žáky základní školy, může je účast na ergoterapii více nasměrovat ohledně dalšího studia. Starší děti se pak mohou ujistit, zda si ke studiu vybrali obor, který je baví. Každý účastník ergoterapie se může také lépe uplatnit na trhu práce. Obědy mají děti zajištěné v rámci příměstských táborů, snídaně a večeře si však zajišťují samy. Děti dostávají stravenky, kdy si za určený obnos kupují suroviny na snídaně a večeře, čímž je vedeme k samostatnosti a hospodaření s penězi.

Ergoterapie je určena pro věkovou skupinu od 15 let. Děti mají možnost zvolit si z několika ergoterapeutických pracovišť: administrativa, nácviková kavárna, táborová kuchyně. Děti si pod dohledem ergoterapeuta vyzkouší práci na daných pracovištích.

Ergoterapeutické pracoviště administrativa je umístěno ve Zlíně přímo v kancelářích organizace. V rámci pracoviště administrativa si děti zkusí drobné administrativní činnosti, práci s kopírkou, nakupování kancelářských potřeb atd.

Ergoterapeutické pracoviště nácviková kavárna je umístěno v Komunitním centru pro rodinu-Mraveniště v centru Zlína. Děti si na tomto pracovišti vyzkouší jak přípravu teplých i studených nápojů, malého občerstvení, atd., tak i komunikaci se zákazníky a další činnosti. Součástí práce v nácvikové kavárně je i servírování svačin a obědů pro příměstské tábory.

Chatový tábor Ratiboř poskytuje prostor pro ergoterapeutické pracoviště táborová kuchyně. Na pracovišti táborová kuchyně získají děti zkušenosti a dovednosti při práci s přípravou a servírováním jídel, umýváním nádobí apod. Pokud chtějí, mohou se děti zapojit do aktivit tábora, jako jsou návštěva koupaliště či túra.

Účast na ergoterapii je finančně ohodnocena.

Zájem o ergoterapii je velký. Přednost v účasti na ní mají děti svěřené do péče rodinám, které mají s naší organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

aktivity komunitních center pro rodiny s dětmi

Organizace DOMINO spravuje několik Komunitních center pro rodiny s dětmi, jejichž posláním je sociální prevence pro rodiny s dětmi. Tato centra jsou otevřena ve Zlíně, Otrokovicích, Uherském Hradišti, Uherském Brodu, Novém Jičíně a ve Chvalčově. Pěstounské rodiny mají možnost využít všech aktivit, které komunitní centra nabízejí (herna pro rodiče s dětmi, kroužky s různým zaměřením, atd.). Herna pro rodiče s dětmi i veškeré kroužky jsou pro pěstounské rodiny, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací, zdarma. Ve Všeználkově miniškolce hradí  pěstouni pouze stravu (tedy svačinu a oběd).

Více informací o aktivitách jednotlivých komunitních center naleznete na webových stránkách ZDE. Novinky a pořádané akce v komunitních centrech můžete sledovat na naší stránce na facebooku.

setkávání pěstounů

Postupem času zjišťujeme, že jednou z největších potřeb pěstounů je možnost sdílet své radosti i starosti s někým, kdo prožívá (prožil) stejné či podobné situace. Z toho důvodu pěstounům nabízíme možnost společného setkávání, kde jim je prostor pro sdílení poskytnut. Setkávání probíhá ve všech našich pobočkách, tedy ve Zlíně, Otrokovicích, Uherském Hradišti, Uherském Brodu, Novém Jičíně, Chvalčově. Pěstouni se mohou na termíny pravidelných setkávání informovat u klíčových pracovníků.

spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí

Organizace DOMINO úzce spolupracuje s příslušnými OSPOD Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Klíčoví pracovníci organizace se pravidelně setkávají s pracovníky OSPOD, a to za účelem výměny informací o pěstounských rodinách a sdílení zkušeností s doprovázením náhradních rodin. Spolupráce probíhá především v zájmu dětí a jejich potřeb.

2. Pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, které – na rozdíl od ústavní péče – má pozitivní vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj. Umisťování dětí do náhradní rodinné péče je v ČR možné teprve od roku 1963, kdy byl vydán zákon o rodině.

Typy náhradní rodinné péče

Svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče
V okamžiku, kdy se o dítě z různých důvodů rodiče nestarají, prvním z institutů náhradní rodinné péče, který přichází do úvahy, je svěření do péče jiné osoby. Při výběru vhodné osoby dá soud zpravidla přednost příbuznému dítěte, ale může to být i někdo jiný, kdo je dítěti blízký, k němuž má dítě vytvořený citový vztah. Dítě zůstává v původní rodině nebo u známých osob.

Osvojení (adopce)
Osvojitelé mají stejná práva a povinnosti vůči dítěti jako rodiče, stávají se zákonnými zástupci dítěte a mají rodičovskou zodpovědnost k osvojenci. Osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou. Osvojené dítě získá příjmení osvojitelů. O osvojení rozhoduje soud na návrh osob (jednotlivci, manželé), které si chtějí dítě osvojit.

Péče poručníka
Předpokladem poručenské péče je tzv. právní uvolnění dítěte, kdy rodiče nemají rodičovskou zodpovědnost. Poručníka ustanovuje soud, pokud rodiče dítěte zemřou nebo jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti (zpravidla příbuzní nebo osoba blízká). Pokud se nenajde vhodná fyzická osoba, je poručník ustanoven OSPOD. Poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost.

Pěstounská péče
Pěstounem se může stát fyzická osoba, která je k této péči o dítě vhodná, která poskytuje záruku řádné výchovy dítěte a kterou ustanoví v konkrétním případě soud. Pěstounská péče je placená.

Pěstounská péče na přechodnou dobu
Pěstounská péče na přechodnou dobu představuje od roku 2006 nový institut v oblasti pěstounské péče. Jedná se o rodinnou, individuální formu péče, státem podporovanou, která bude dětem poskytována na nezbytně nutnou, relativně krátkou dobu. Výhodu můžeme spatřovat v tom, že dítě nemusí trávit žádný čas v ústavech a dětských domovech. O svěření dítěte do přechodné pěstounské péče rozhoduje výhradně soud na návrh orgánu SPOD.

Legislativa

 • zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů