Souhlas se zpracováním osobních údajů

Organizace DOMINO cz, o.p.s., se sídlem tř. Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín, IČ: 48472476, DIČ: CZ48472476 – neplátce, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 377, e-mailový kontakt: info@idomino.eu (dále jen „Správce”), která organizuje aktivizačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny, letní pobytové a příměstské tábory, terapeutické pobyty pro děti a mládež, terapeutické skupiny pro děti a mládež, volnočasové kroužky a další akce pro rodiny s dětmi (dále dle poskytovaných obecně prospěšných služeb zapsaných v rejstříku o.p.s.), pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“, a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Subjekt údajů (dále jen Subjekt) uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů odesláním online přihlášky na webu www.idomino.eu či oslovením naší společnosti či našich zaměstnanců prostřednictvím telefonního či e-mailového kontaktu, využitím chatu na sociálních sítích Správce, dále pak Subjekt potvrzuje svůj souhlas při přihlašování svěřené osoby ke konkrétní akci zaškrtnutím políčka týkajícího se zpracování osobních údajů a GDPR, čímž dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů i osobních údajů svěřených osob i osobních údajů svěřených osob, které poskytne v budoucnu.

Subjekt odesláním online přihlášky na webu www.idomino.eu či oslovením naší společnosti či našich zaměstnanců prostřednictvím telefonního či e-mailového kontaktu, využitím chatu na sociálních sítích Správce, dále pak zaškrtnutím políčka týkajícího se zpracování osobních údajů a GDPR při registraci nebo přihlášení ke konkrétní akci prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

  1. V případě osobních údajů, které budou zpracovány při oslovení naší společnosti či našich zaměstnanců prostřednictvím telefonního či e-mailového kontaktu, využití chatu na sociálních sítích, Subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1.1 Osobní údaje, které budou zpracovány, pokud budou poskytnuty:

jméno a příjmení Subjektu; kontaktní e-mailová adresa Subjektu; telefonní kontakt Subjektu

1.2 Účelem zpracování osobních údajů je:

Možnost zpětně Subjekt kontaktovat a poskytnout mu relevantní informace, dále zasílání obchodních nabídek Správce, zejména jde o informace o konání nejbližší pobytové nebo jiné akce Správce, informace o připravovaných a realizovaných akcích.

1.3 Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím stranám:

1) Web4U, s.r.o., IČ: 26058774, DIČ: CZ26058774, Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec – pouze e-mailová adresa

2) Facebook Inc. Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dub­lin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F – pouze jméno a příjmení (v písemném kontaktu), fotografie při prezentaci akcí

  1. V případě osobních údajů, které budou zpracovány při odeslání online přihlášky na webu www.idomino.eu či oslovení naší společnosti či našich zaměstnanců prostřednictvím telefonního či e-mailového kontaktu, využití chatu na sociálních sítích, Subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

2.1 Osobní údaje, které budou zpracovány, pokud budou poskytnuty:

jméno a příjmení Subjektu; datum narození Subjektu; zdravotní pojišťovna Subjektu; adresa (ulice, město, PSČ) Subjektu; jméno a příjmení zákonného zástupce (matka, otec, osoba pečující) Subjektu; telefonický kontakt zákonného zástupce (matka, otec, osoba pečující) Subjektu; kontaktní e-mailová adresa zákonného zástupce (matka, otec, osoba pečující) Subjektu; fakturační údaje zaměstnavatele (v případě hrazení akce z fondu zaměstnavatele); další informace uvedené v kolonce Poznámka v přihlášce; další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte; fotografie z akcí;

2.2 Účelem zpracování osobních údajů je:

Tyto osobní údaje jsou nutné pro administrativu a organizační zajištění pobytové nebo jiné akce, případně kroužku. Nejenže jde o údaje nezbytné pro samotnou organizaci akce, ale v případě nutnosti je mohou po nás vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, ubytovací zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění pobytové nebo jiné akce, zajištění organizace kroužku za účelem poskytnutí služeb pořádaných naší společností.

Dále budou údaje využity pro případné kontaktování Subjektu a předání informací o akci, zasílání obchodních nabídek Správce. Dále jde o informace o konání nejbližší pobytové nebo jiné akce Správce, informace o připravovaných a realizovaných akcích a zpracování sazby a tiskařských předloh vydávaných tištěných materiálů.

2.3 Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím stranám:

Ostatní oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, pobytová zařízení apod.)

1) Tomáš Ševčík, IČ: 88001121, DIČ: CZ8712054571, Pardubská 198, 763 12 Vizovice – webmaster, pouze e-mailová adresa

2) Facebook Inc. Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dub­lin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F – pouze jméno a příjmení

3) Typoservis – Vladimír Šiška, IČ: 49153650, Masarykova 650, 769 01 Holešov – účelem je

grafické zpracování a tisk letáků a brožur s fotografiemi z akcí

  1. Doba zpracování osobních údajů

Doba souhlasu se zpracováním a uchováním všech výše uvedených údajů se uděluje na dobu deseti let od poslední aktivity. Po uplynutí doby deseti let od poslední aktivity budou údaje smazány a skartovány.

  1. Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich úprava

Subjekt si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@idomino.eu. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na pobytovou nebo jinou akci je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednané akce, bude vzhledem k nemožnosti akci realizovat postupováno dle platných Smluvních podmínek odstoupeno od smlouvy objednatelem. Úpravu jakýchkoliv poskytnutých údajů si může vyžádat výhradně přes e-mail info@idomino.eu.

  1. Návštěva a využití služeb webové stránky www.idomino.eu

Při návštěvě webových stránek www.idomino.eu naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Subjektu udělil jeho poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které navštívil, internetové stránky, které u nás navštíví, a datum.

5.1 Osobní údaje, které budou zpracovány:

IP adresa; Soubory cookie; Datum přihlášení

5.2 Účel zpracování osobních údajů:

Web používá soubory cookie za účelem analýzy návštěvnosti a poskytování tlačítek pro přihlášení přes Google Inc. (dále jen „Google“) a Facebook Inc. (dále jen „Facebook“). Účelem využívání souborů cookie je optimalizace webových stránek pro jejich pohodlnější a praktičtější využívání uživateli, možnost poskytnutí přihlašovacích tlačítek, dále pak pro reklamní účely a průzkum trhu. Cookie jsou krátké textové informace ukládané v paměti webového prohlížeče Sub­jektu a jsou v principu neškodné. Je však možné je využít k identifikaci Subjektu, k přesnější analýze návštěvnosti, případně poskytovat tlačítka pro přihlášení. Při první návštěvě webu Subjekt dobrovolně souhlasí, že je s využitím souborů

cookie srozuměn a že s ním souhlasí. Nastavením webového prohlížeče může používání cookie odmítnout, nicméně odmítnutí cookie může vést k omezení některých funkcí webu.

Alternativně může Subjekt využít funkci anonymního okna v prohlížeči a nepoužívat tlačítka pro přihlášení přes Google a Facebook, soubory cookie se vymažou ihned po zavření okna.

5.3 Osobní údaje může využít třetí strana následovně:

Webové stránky Správce používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google. Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu používání daných webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o používání Subjektu internetových stránek Správce jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude jménem Správce využívat tyto informace pro vyhodnocení používání Subjektu webových stránek Správce pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. IP adresa Subjektu poskytnutá prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie je možné zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení prohlížeče (viz výše). Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o užívání webových stránek Správce (včetně IP adresy Subjektu) společností Google je možné zabránit také tak, že si uživatel stáhne a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin.

  1. Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek; důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu je zájem Subjektu o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast svěřené osoby Subjektu na pobytové nebo jiné akci poskytované Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné; Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení; Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země,

mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím stranám; Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům a jejich úpravu, vymazání osobních údajů, o které si může požádat e-mailem, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Ve Zlíně dne 4.1.2021