O Dominu

Organizace DOMINO je krajskou neziskovou organizací. Počátek naší činnosti se datuje od roku 1993. Organizace DOMINO působí ve:

 • Zlínském kraji – Zlín, Otrokovice, Chvalčov, Slušovice,
 • Moravskoslezském kraji – Nový Jičín, Kopřivnice, Bílovec,
 • Olomouckém kraji – Přerov, Šumperk.

Aktivity organizace se v průběhu let rozvíjely a rodinám s dětmi bylo nabízeno množství služeb. V posledních letech se stále více zaměřujeme na poskytování služeb sociálního charakteru. I nadále se však snažíme posilovat funkčnost rodiny, upevňovat vztahy mezi jednotlivými členy, upevňovat a rozvíjet rodičovské role, integrovat rodiny do společnosti.

Organizace DOMINO vlastní Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Organizace DOMINO je členem pracovní skupiny Komunikační mosty, ve které se setkávají organizace z celé České republiky pracující s náhradními rodinami.

Organizace DOMINO má titul Organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí na léta 2010–2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit a titul Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2011–2015 pro oblast práce s dětmi a mládeží.

Organizace DOMINO je držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině.

Poslání organizace DOMINO

Posláním organizace DOMINO je podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními vlivy, podpora zdravého fungování rodin s dětmi, pomoc rodinám s problémy, upevňování a rozvíjení rodičovských rolí, integrace rodin do společnosti, poskytování preventivních opatření v rámci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc a podpora sociálně znevýhodněných rodin při začleňování do běžného života.

Cíle organizace DOMINO

 • podporovat děti z oblasti náhradní péče (děti z dětských domovů a děti žijící v pěstounské péči) i v rámci procesu osamostatňování se po ukončení náhradní péče,
 • podporovat aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy,
 • pomáhat rodičům s dětmi v náhradní rodinné péči při začleňování do běžného života,
 • podpora „Úmluvy o právech dítěte“ – oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální,
 • poskytovat odborné poradenství (psychoterapeutické poradenství, výchovné poradenství, individuální psychologické poradenství, psychosociální poradenství, speciálně pedagogické poradenství, poradenství v tíživé sociální situaci, poradenství sociálně-právního charakteru, individuální poradenství pro děti z dětských domovů, poradenství pro pěstounské rodiny, zprostředkování následné pomoci u odborníků, supervizní podporu,
 • přispívat k podpoře mezilidských vtahů s fungující rodinou jako základním prvkem společnosti,
 • rozvíjet sebevzdělávání a seberealizaci založenou na získávání nových zkušeností, a to jak osobních, tak profesních,
 • obohacovat kulturní a společenský život ve Zlínském kraji se zaměřením na rodiny s dětmi.

Cílové skupiny

 • rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči,
 • sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi,
 • další osoby v tíživé sociální situaci,
 • děti z dětských domovů Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje,
 • děti, mládež a rodiny ze Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje a
 • dobrovolní pracovníci

Služby poskytované organizací DOMINO

 • podpora zdravého fungování rodin s dětmi,
 • podpora rodin a dětí ze sociálně slabých a ohrožených rodin a oblasti náhradní péče a pomoc při jejich, začleňování do běžného života,
 • poskytování aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy,
 • poskytování odborného poradenství, supervize a dalších podpůrných služeb,
 • podpora oprávněných zájmů dětí a mládeže (podpora „Úmluvy o právech dítěte“),
 • rozvoj sebevzdělávání a seberealizace,
 • osvětová činnost,
 • zajišťování a pořádání přednášek, seminářů, kurzů, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost
 • sociálně výchovná činnost, pracovní, sociální a výchovná rehabilitace dětí z náhradní péče a sociálně slabých a ohrožených rodin,
 • dobrovolnické aktivity (péče o dobrovolné pracovníky, jejich motivace, vzdělávání)
 • budování a provozování centra volnočasových aktivit. Zabezpečení mimoškolní činnosti dětí a mládeže, účelné vyplnění jejich volného času. Práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží. Systematický rozvoj každého člena v oblastech sportovní, pohybové, hudební, dramatické, výtvarné, estetické, jazykové a pracovní výchovy. Kolektivní cítění a všestranný rozvoj osobnosti.
 • budování a provozování komunitních center pro rodinu, děti a mládež jako zařízení komunitního a integračního centra, dále jako zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi. Posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy. Poradenská činnost. Získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života. Umožnění rodičům s dětmi vzájemně se potkávat. Poskytování služeb pro rodiny s dětmi (př. hlídání dětí, pečovatelská činnost, provoz zájmových útvarů, kroužků, kurzů, seminářů, besed a přednášek, provoz herny, nízkoprahových denních center, společenské místnosti, internetové kavárničky, půjčování knih a časopisů s rodičovskou či jinou odbornou tématikou, organizování rodinných akcí pro veřejnost, zejména karnevalů, soutěží, divadelních představení, burzy hraček a dětského oblečení, jarmarků výrobků apod.) a veškerá podpora a propagace všech činností, které mohou podnítit rozvoj smysluplné činnosti děti ve volném čase.
 • skrze aktivity pořádané organizací pro celé rodiny stmelovat členy,
 • budování a provozování multigeneračního komunitního centra s plným poradenským zabezpečením – aktivity pro účastníky bez ohledu na věk,
 • sociálně výchovná činnost a sociální integrace a asistence,
 • budování a provozování střediska pro ozdravné, rekreační či sociálně výchovné pobyty dětí, mládeže a rodin s dětmi. Organizování těchto pobytů v rámci celoroční práce s dětmi, mládeží a rodin s dětmi.
 • vzdělávací činnost – zajišťování vzdělávání a odborné přípravy členů organizace, zaměstnanců, popřípadě dalších zájemců o problematiku práce s dětmi, mládeží a rodinami s dětmi, dále o problematiku práce s ohroženými skupinami obyvatelstva. Zabezpečování vzdělávání mezi neziskovými organizacemi, odbornou veřejností apod. Lektorování.
 • supervizní činnost,
 • poradenská činnost,
 • budování a provozování dobrovolnického centra – výchova a podpora cíleného vzdělávání dobrovolníků pro práci s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží, rodinami s dětmi a jinou sociální skupinou
 • zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení organizace. Příprava a řízení projektů. Fundraising. Sponzorství. Dárcovství.
 • PR aktivity – budování vztahů s veřejností a poradenství v oblasti činnosti organizace,
 • spolupráce s organizacemi podobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.
 • zřízení a provozování sociálního podniku s transparentními pravidly integrovaného sociálního podniku
 • vybudování a provozování služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a změně souvisejících zákonů.
 • zřízení a provozování zařízení péče o nejmenší děti v tzv. Mikrojeslích

Výroční zprávy DOMINO