Zlín – Jižní Svahy

 • Kontakt: DOMINO cz, o. p. s., Dětská 4698, 760 01 Zlín
 • Telefon: 577 218 708
 • E-mail: zlin@idomino.eu

Centrum slouží k všestranné pomoci rodinám s dětmi, rodičům na MD/RD, matkám samoživitelkám, prarodičům s vnoučaty apod. Nabízí smysluplné využití volného času prostřednictvím různorodých aktivit, které jsou zaměřeny na všestranný vývoj dětí, inspiraci rodičů v přístupu k dětem. Nedílnou součástí centra je prostředí umožňující sociální kontakt matek/otců na MD/RD i širší rodiny, sdílení zkušeností a vzájemná podpora.

Aktuální nabídka aktivit pro rok 2018/2019

PORADENSTVÍ – zajišťujeme rodinám poradenskou podporu v nepříznivé či tíživé životní situaci. Poradenství poskytují odborní pracovníci (psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog, sociální pedagog), a to prostřednictvím osobní konzultace, telefonicky či emailem. Klienti mohou rovněž využít služeb telefonické nonstop linky, která je pro klienty bezplatná a její provoz je nepřetržitý. Pracovníci nonstop linky jsou proškolení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a vázáni mlčenlivostí. Klienti mohou využít rodinné poradenství, poradenství pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami, výchovné poradenství, speciálně-pedagogické poradenství, psychologické poradenství, mezigenerační poradenství, genderové poradenství, poradenství finanční a zdravotní gramotnosti, poradenství právního minima atd. Při poskytování poradenské podpory je zachována multidisciplinarita.

Jedná se o základní individuální (párové i skupinové) odborné poradenství zahrnující:

– rodinné poradenství (vztahy v rodině, komunikace mezi členy rodiny, krize v rodině apod.)

– poradenství pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami (zdravotní postižení, ADHD, apod.)

– výchovné poradenství (odměny a tresty ve výchově, pochvaly, zákazy, apod.)

– speciálně-pedagogické poradenství

– psychologické poradenství

– mezigenerační poradenství

– poradenství finanční a zdravotní gramotnosti

– poradenství právního minima apod.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE – aktivita zaměřená na seznamování rodičů s aktuálními tématy, která souvisí s tématikou výchovy a péče o děti, vztahů v rodině apod. Přínosem seminářů je nejen získávání nových poznatků, ale i možnost získat nové kontakty, sdílet své zkušenosti, získat nový pohled na daná témata apod. Pro osoby pečující nabízíme vzdělávací semináře na daná témata (z minulých let např. Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Rodina a finance, Kniha života) či asistované kontakty.

Příklady témat seminářů:

– bezpečný internet – jak na internetové bezpečí, co dovolit, omezit, zakázat, kyberšikana

– šikana a její podoby – co je šikana, jak s ní pracovat, jak mluvit o možné šikaně, prevence šikany

– dětský vzdor a agresivita – předávání informací a zkušeností, hledání možných příčin a následných kroků, jak zvládnout agresivitu dětí

– obtížné situace v rodině – logopedie – logopedická prevence, osvěta, výměna zkušeností a tipů, jak pracovat s různými vadami řeči

– uplatnění se na trhu práce po MD/RD  – informace a tipy k usnadnění návratu a úspěšnému uplatnění se na trhu práce, apod.

– finanční gramotnost – rodinný rozpočet, oběh peněz, zodpovědný přístup k penězům, prevence zadlužení apod.

– problematika závislostí (druhy závislostí, návykové látky a jejich vliv na člověka, krádeže dětí a mladistvých)

VZÁJEMNÁ SETKÁVÁNÍ SVÉPOMOCNÝCH A PODPŮRNÝCH SKUPIN – nabízíme zájemcům, které spojují určitá specifika (např. rodiče samoživitele, rodiče dětí s hyperaktivitou, rodiče dětí se zdravotním postižením). Přínosem vzájemných setkání je sdílení společných témat, předávání zkušeností, nalezení nových kontaktů, emocionální podpora aj.
Setkání svépomocných skupin budou přítomní odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog), kteří budou skupinu pouze doprovázet a snažit se jí nasměrovat ke stanovenému cíli, příp. poskytnout objektivní názor.
Setkání podpůrných skupin budou vedena za přítomnosti odborníka z praxe (např. pediatr), každé setkání bude na konkrétní téma.

 

OSVĚTOVÁ ČINNOST – je zaměřena na propagaci náhradní rodinné péče. Ve spolupráci s OSPOD jsou zavedeny aktivity osvětového rázu – oslovování potenciálních zájemců, poskytování informací, informování široké veřejnosti apod. Klienti jsou informováni prostřednictvím propagačních letáků, sociální sítě (facebook), informačního newsletteru, webových stránek organizace a v neposlední řadě také osobně. Vydáváme letáky, které obsahují důležité informace. Letáky jsou distribuovány v rámci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje široké veřejnosti. Informační Newsletter je 1 x za měsíc zasílám na mailové adresy na základě mailové databáze klientů, kterou organizace DOMINO má.
Cílem je motivování a kvalifikované informování potenciálních náhradních rodičů.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY – klientům z cílové skupiny nabízíme cyklus preventivních programů. Programy povedou odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog) interaktivní formou. Bude kladen důraz na diskuzi a možnost podělit se o své zkušenosti.

PRŮBĚŽNÁ INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE S KLIENTY, AKTIVIZAČNÍ ČINNOST KLIENTŮ – zabezpečují všichni pracovníci komunitního centra pro rodinu. Zaměřeno na seznamování se s klientem, zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí.

PODPORA VZTAHU DÍTĚTE FORMOU ASISTOVANÉHO KONTAKTU

 1. ASISTOVANÝ KONTAKT DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI S BIOLOGICKOU RODINOU

Nabízíme asistovaný kontakt, a to formou, která je nejvhodnější pro konkrétní dítě, jeho specifickou situaci a potřeby. Touto službou podporujeme navazování a rozvíjení vzájemných vztahů dítěte v náhradní péči s biologickou rodinou. Spolupracujeme s OSPODy i dalšími institucemi (Ústavní soudy, SASky apod.)

Naším cílem je během kontaktů dítěte s biologickou rodinou zajistit bezproblémový průběh, vytvořit bezpečné prostředí, stimulovat pocit jistoty, dále pak podporovat plnohodnotný psychický a sociální rozvoj dítěte, rozvoj identity dítěte, zajistit prevenci či eliminaci negativních psychických a sociálních důsledků nedostatečně vybudované identity.

Podpora vztahu dítěte svěřeného do náhradní péče s biologickou rodinou zahrnuje jak jejich vzájemný kontakt (osobní, telefonický, e-mailový), tak i povědomí dítěte o rodičích a jejich životě či způsob, jak náhradní rodiče mluví o biologických rodičích před dětmi a s dětmi. Náhradní rodiče mají v této oblasti možnost využít poradenství a při setkáních dítěte s biologickými rodiči i odborné asistence ze strany naší organizace.

 1. ASISTOVANÝ KONTAKT S RODINOU V DOBĚ PŘED ROZVODEM, BĚHEM NĚJ A PO ROZVODU

V případě, že v rodině nastávají během rozvodového, či porozvodového řízení komplikované okamžiky je možné zvolit cestu asistovaného kontaktu. Vzhledem k tomu, že přibývá rozvodů, zvýšilo se také procento dětí, kteří nejsou chráněni před partnerskými konflikty a trpí jimi.

Asistence třetí osoby může pomoci rozvedeným, či rozvádějícím se fungovat v mezích slušné komunikace tak, aby dopad stresových situací na dítě byl v co nejmenší možné míře. Pokud dojde před rozvodem, během rozvodu, či po něm, k přerušení vztahů, pomůžeme k znovunavázání kontaktu dítěte s rodiči.

Pomůžeme vám soustředit se na podstatné záležitosti týkající se budoucího života rodičů a dětí. Snažíme se zajistit bezproblémový průběh setkání, vytvořit bezpečné prostředí a stimulovat pocit jistoty.

PORADENSKÁ NON STOP LINKA

Non stop linka je určena mladým lidem z náhradní rodinné a výchovné péče, náhradním rodinám/rodičům, zájemcům o náhradní rodinnou péči. Osobám, které se dostaly do obtížné životní situace a nedokážou ji řešit vlastními silami.

Při kontaktu na non stop lince mají klienti právo na anonymitu – nesdělovat o sobě údaje, které klienti nechtějí. Mají právo na bezpečnou komunikaci – pracovníci postupují dle etických norem, klienti mají právo na slušné jednání a vyjadřování. Právo na profesionální přístup – mají právo na rozhovor s odborně vzdělaným pracovníkem s profesionálním přístupem (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog). Klienti mají právo ukončit službu bez udání důvodu – telefonát může klient kdykoliv v jeho průběhu ukončit bez udání důvodu.

Poradenská služba je poskytována denně, včetně svátků a dnů pracovního klidu. Provoz linky je nepřetržitý a telefonní služby pro klienty nejsou zpoplatněny.

Neváhejte se na nás obrátit a získat tak další informace!

Bezplatná NON STOP LINKA – tel. 800 888 942

 

Náhradní rodinná péče

O co jde?

Nabízíme podporu a rozvoj náhradní rodinné péče, posilování hodnot náhradních rodin (pěstounské a osvojitelské rodiny) v rámci Moravskoslezského kraje.

Cíle služby

 • vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči (pěstounství)
 • poskytovat poradenství
 • informaci a osvětovou činností zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči
 • doprovázení rodin v náhradní rodinné péči v systému pomoci
 • podporovat právní ochranu rodiny, dětí a mládeže v náhradní rodinné péči
 • zvyšovat schopnosti a dovednosti náhradních rodičů
 • zvyšovat odbornost náhradních rodičů v péči o dítě
 • přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině
 • pomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny

Komu je služba poskytována?

 • náhradní rodiny/rodiče (pěstounské a osvojitelské rodiny)
 • děti z náhradních rodin (pěstounské a osvojitelské rodiny)
 • zájemci o náhradní rodinnou péči

Organizace DOMINO vlastní Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Co nabízíme pěstounům?

 • Pravidelná setkávání – během setkávání nabízíme prostor ke sdílení společných témat, výměnám zkušeností, setkávání s dalšími náhradními rodinami. Setkávání jsou doplněna přednáškovou činností (i besedami) s odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti z oblasti náhradní rodinné péče.
 • Pobytová setkání – setkání určená rodičům-pěstounům s dětmi. Tyto pobyty mají velký význam v rámci sdílení zkušeností a jejich výměny, možnosti nastínění nových služeb, které jsou určeny pro pěstouny. Pobyty budou doplněny besedami s diskusí, možnostmi individuálních konzultací či terapií.
 • Psychosociální aktivity – ucelený systém poskytování poradenství a psychoterapie.
 • Letní pobytové a příměstské tábory – pro děti od 5 do 18 let máme na letošní léto připravenu pestrou nabídku letních pobytových a příměstských táborů. Možná sleva na základě doložení potvrzení z OSPOD.
 • Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – sdílení společných témat, výměny zkušeností, setkávání s dalšími náhradními rodinami.
 • Respitní péče – odlehčení v případě odborné práce s rodičem-pěstounem. Pro děti bude zajištěn program a odborná péče.

Kde nás najdete?

 • Kontakt: DOMINO cz, o. p. s., Dětská 4698, 760 01 Zlín
 • Telefon: +420 603 508 153
 • E-mail:zlin@idomino.eu

Aktivity pro rodiče s dětmi KCR Jižní Svahy

MUZICÍROVÁNÍ – to je zpívání, nástroje, hudba… to vše je obsahem kroužku, který je zaměřený na seznámení se dětí s hudbou, a to především zábavnou formou. Tento kroužek je vhodný především pro ty děti, které si rády zpívají a mají rády hudební nástroje.

ŠIKULKA – s Šikulkou nás kreslení baví, můžeme si zkusit při ní, jak nám půjde modelování, stříhání či barvení. Kroužek je zaměřen nejen na výtvarné, ale i pohybové aktivity. Děti budou tvořit, rozvíjet grafomotoriku, prostorové vnímání, soustředění. Kroužek je určen pro děti od 2 let.

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝUKA – zatočím se doleva, zatočím se doprava a je tu taneční a pohybová průprava. Pro děti, co v bocích cítí rytmus, pro děti, co mají na kroužky dobrý vkus. Naučíme se vše od začátku, na konci budeme skotačit jak na drátku. Pohybová výuka pomoci dětských moderních písniček a básniček. Získání nových kamarádů, rozvoj spolupráce. Nenásilnou formou se děti naučí základy držení těla, základní pohybové návyky a cviky. Kroužek je určen pro děti ve věku od 3 let.

SPORŤÁČEK + FLORBAL – je zaměřen na osvojování základních pravidel různých sportů, např. míčové hry, florbal, atletika apod. Dále na rozvoj motoriky a obratnosti v pohybu. Vše probíhá formou her, cvičení a procvičování. Sportovní kroužek pro děti ve věku od 3 let.

FLÉTNIČKA – s námi si děti vyzkouší, jaké to je učit se hrát na hudební nástroj. Naučí se základy hraní na zobcovou flétnu. Ve výuce se budeme zaměřovat na to, jak postupně zvládnout hudební nástroj a zdravě pískat. Výuka je zaměřená na základy hraní a probíhá hravou formou.

HRAVÁ ANGLIČTINA – zábavnou formou se naučíme základní slovíčka, budeme si povídat, kreslit a zpívat. To vše je obsahem kroužku, který je zaměřený na seznámení dětí s cizím jazykem.

KLUBÍČKO – hodina na sebe navazujícího cvičení pro maminky s dětmi ve věku od 1 do 2 let. Jedná se o motorická cvičení pro správný rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel a písniček. Cvičení vede odborná lektorka za pomocí různých motorických i terapeutických pomůcek. Cvičení probíhá v dopoledních hodinách. Jeden běh trvá 12 lekcí.

VŠEZNÁLKOVÁ MINIŠKOLKA – je pro děti od 1 do 5 let věku. Vedení dětí k samostatnosti, kolektivnímu cítění, sociální a rozumové výchově, pravidelné vycházky do okolí, příprava dítěte na vstup do mateřské školy. Výuka probíhá dle schválené metodiky. Individuální přístup, omezený počet dětí ve skupince – nutno se předem objednat.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ – pomoc rodičům při slaďování pracovních a rodičovských povinností. Určeno pro děti od 6 měsíců do 5 let věku. Hlídání se platí hodinově a je nutno se předem telefonicky objednat.

HERNA pro rodiče a děti. Možnost setkávání maminek a tatínků s dětmi stejného věku v podpůrném prostředí pro rozvoj dítěte. Děti mají volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, k hračkám a sportovnímu nářadí. Herna bude přístupná v dopoledních hodinách.

Vyučují zkušení pedagogové s odborným a pedagogickým vzděláním a praxí. On-line přihlášku do zájmových aktivit a členskou přihlášku naleznete zde.

Kontakt: DOMINO cz, o. p. s., Dětská 4698, 760 01 Zlín
Telefon: 577 218 708
E-mail: kcr.zlin@idomino.eu