Slušovice

 • Kontakt: DOMINO cz, o. p. s., Hřbitovní 558, 763 15 Slušovice
 • Telefon: +420 577 218 708

Centrum slouží k všestranné pomoci rodině, posílení dobře fungující rodiny, podporuje socializaci rodin, nabízí rodičům prostor a podmínky pro osobní rozvoj i rozšíření vědomostí, znalostí a dovedností.

Aktuální nabídka aktivit pro rok 2023/2024

PORADENSTVÍ – zajišťujeme rodinám poradenskou podporu v nepříznivé či tíživé životní situaci. Poradenství poskytují odborní pracovníci (psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog, sociální pedagog), a to prostřednictvím osobní konzultace, telefonicky či emailem. Klienti mohou rovněž využít služeb telefonické nonstop linky, která je pro klienty bezplatná a její provoz je nepřetržitý. Pracovníci nonstop linky jsou proškolení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a vázáni mlčenlivostí. Klienti mohou využít rodinné poradenství, poradenství pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami, výchovné poradenství, speciálně-pedagogické poradenství, psychologické poradenství, mezigenerační poradenství, genderové poradenství, poradenství finanční a zdravotní gramotnosti, poradenství právního minima atd. Při poskytování poradenské podpory je zachována multidisciplinarita.

Jedná se o základní individuální (párové i skupinové) odborné poradenství zahrnující:

 • rodinné poradenství (vztahy v rodině, komunikace mezi členy rodiny, krize v rodině apod.)
 • poradenství pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami (zdravotní postižení, ADHD, apod.)
 • výchovné poradenství (odměny a tresty ve výchově, pochvaly, zákazy, apod.)
 • speciálně-pedagogické poradenství
 • psychologické poradenství
 • mezigenerační poradenství
 • poradenství finanční a zdravotní gramotnosti
 • poradenství právního minima apod.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE – aktivita zaměřená na seznamování rodičů s aktuálními tématy, která souvisí s tématikou výchovy a péče o děti, vztahů v rodině apod. Přínosem seminářů je nejen získávání nových poznatků, ale i možnost získat nové kontakty, sdílet své zkušenosti, získat nový pohled na daná témata apod. Pro osoby pečující nabízíme vzdělávací semináře na daná témata (z minulých let např. Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Rodina a finance, Kniha života) či asistované kontakty.

Příklady témat seminářů:

 • Už nejsem dítě! – dospívání a s ním spojený vývoj, křehká psychika dospívajícího, vliv vrstevníků, nastavení pravidel, jak komunikovat s dospívajícím, snaha o porozumění
 • Rodina v krizi – k dysfunkci rodiny přispívají napjaté vztahy, které narušují soudržnost, citové rozpoložení dítěte je pak vratké, podpora přirozené schopnosti rodiny obnovit harmonii
 • Bez práce nejsou koláče! – ztráta zaměstnání, kde hledat pomoc, jak vysvětlit dětem finanční situaci, jak i z mála vyjít, nastartování procesu hledání práce, důvěra ve své vlastní schopnosti
 • Šikana bolí na těle i duši! – jak poznat, že je dítě šikanováno, jak s ním mluvit, kde hledat pomoc, jak dítě ochránit a podpořit
 • Lapeni v sociál. sítích! – nástrahy virtuálního světa, sociální sítě, kde hledat pomoc, kyberšikana
 • Mé dítě se zlobí! – zvládání hněvu u dítěte, hledání příčiny, zachování klidu
 • Výchova dětí s ADHD – pomoc při překonávání každodenních problémů a situací, které rodiče musí zvládat, příprava na reakci okolí – schopnost ustát mínění a vytvořit si nadhled
 • Základní orientace v drogové tématice – základní informace o rizikovém chování, typech drog a jejich účincích, informace o organizacích, které mohou pomoci
 • Školní zralost a nástup do ZŠ/MŠ – jak postupovat při adaptaci, na co dítě i sebe připravit, zhodnocení schopnosti začlenit se do kolektivu
 • Sandwichová generace! – podpora soudržnosti, rituálů, vytváření bezpečné půdy pro rozvoj mezigeneračních vztahů, předání pocitu jistoty, návrat k tradicím a hodnotám
 • Máme doma anorexii, bulimii! – výživové problémy dětí, které se dotýkají dívek i chlapců
 • Ach, ty finance! – finanční gramotnost, prevence zadlužení, exekuce, vyrovnaný rozpočet domácnosti
 • Domácí násilí! – jak jej rozpoznat, kde hledat pomoc, zdravá rodina

VZÁJEMNÁ SETKÁVÁNÍ SVÉPOMOCNÝCH A PODPŮRNÝCH SKUPIN – nabízíme zájemcům, které spojují určitá specifika (např. rodiče samoživitele, rodiče dětí s hyperaktivitou, rodiče dětí se zdravotním postižením). Přínosem vzájemných setkání je sdílení společných témat, předávání zkušeností, nalezení nových kontaktů, emocionální podpora aj. Setkání svépomocných skupin budou přítomní odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog), kteří budou skupinu pouze doprovázet a snažit se jí nasměrovat ke stanovenému cíli, příp. poskytnout objektivní názor. Setkání podpůrných skupin budou vedena za přítomnosti odborníka z praxe (např. pediatr), každé setkání bude na konkrétní téma.

OSVĚTOVÁ ČINNOST – je zaměřena na propagaci náhradní rodinné péče. Ve spolupráci s OSPOD jsou zavedeny aktivity osvětového rázu – oslovování potenciálních zájemců, poskytování informací, informování široké veřejnosti apod. Klienti jsou informováni prostřednictvím propagačních letáků, sociální sítě (facebook), informačního newsletteru, webových stránek organizace a v neposlední řadě také osobně. Vydáváme letáky, které obsahují důležité informace. Letáky jsou distribuovány v rámci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje široké veřejnosti. Informační Newsletter je 1 x za měsíc zasílám na mailové adresy na základě mailové databáze klientů, kterou organizace DOMINO má. Cílem je motivování a kvalifikované informování potenciálních náhradních rodičů.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY – klientům z cílové skupiny nabízíme cyklus preventivních programů. Programy povedou odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog) interaktivní formou. Bude kladen důraz na diskuzi a možnost podělit se o své zkušenosti.

PRŮBĚŽNÁ INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE S KLIENTY, AKTIVIZAČNÍ ČINNOST KLIENTŮ – zabezpečují všichni pracovníci komunitního centra pro rodinu. Zaměřeno na seznamování se s klientem, zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí.

PODPORA VZTAHU DÍTĚTE FORMOU ASISTOVANÉHO KONTAKTU

 1. ASISTOVANÝ KONTAKT DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI S BIOLOGICKOU RODINOU

Nabízíme asistovaný kontakt, a to formou, která je nejvhodnější pro konkrétní dítě, jeho specifickou situaci a potřeby. Touto službou podporujeme navazování a rozvíjení vzájemných vztahů dítěte v náhradní péči s biologickou rodinou. Spolupracujeme s OSPODy i dalšími institucemi (Ústavní soudy, SASky apod.)

Naším cílem je během kontaktů dítěte s biologickou rodinou zajistit bezproblémový průběh, vytvořit bezpečné prostředí, stimulovat pocit jistoty, dále pak podporovat plnohodnotný psychický a sociální rozvoj dítěte, rozvoj identity dítěte, zajistit prevenci či eliminaci negativních psychických a sociálních důsledků nedostatečně vybudované identity.

Podpora vztahu dítěte svěřeného do náhradní péče s biologickou rodinou zahrnuje jak jejich vzájemný kontakt (osobní, telefonický, e-mailový), tak i povědomí dítěte o rodičích a jejich životě či způsob, jak náhradní rodiče mluví o biologických rodičích před dětmi a s dětmi. Náhradní rodiče mají v této oblasti možnost využít poradenství a při setkáních dítěte s biologickými rodiči i odborné asistence ze strany naší organizace.

 1. ASISTOVANÝ KONTAKT S RODINOU V DOBĚ PŘED ROZVODEM, BĚHEM NĚJ A PO ROZVODU

V případě, že v rodině nastávají během rozvodového, či porozvodového řízení komplikované okamžiky je možné zvolit cestu asistovaného kontaktu. Vzhledem k tomu, že přibývá rozvodů, zvýšilo se také procento dětí, kteří nejsou chráněni před partnerskými konflikty a trpí jimi.

Asistence třetí osoby může pomoci rozvedeným, či rozvádějícím se fungovat v mezích slušné komunikace tak, aby dopad stresových situací na dítě byl v co nejmenší možné míře. Pokud dojde před rozvodem, během rozvodu, či po něm, k přerušení vztahů, pomůžeme k znovunavázání kontaktu dítěte s rodiči.

Pomůžeme vám soustředit se na podstatné záležitosti týkající se budoucího života rodičů a dětí. Snažíme se zajistit bezproblémový průběh setkání, vytvořit bezpečné prostředí a stimulovat pocit jistoty.

PORADENSKÁ NON STOP LINKA

Non stop linka je určena mladým lidem z náhradní rodinné a výchovné péče, náhradním rodinám/rodičům, zájemcům o náhradní rodinnou péči. Osobám, které se dostaly do obtížné životní situace a nedokážou ji řešit vlastními silami.

Při kontaktu na non stop lince mají klienti právo na anonymitu – nesdělovat o sobě údaje, které klienti nechtějí. Mají právo na bezpečnou komunikaci – pracovníci postupují dle etických norem, klienti mají právo na slušné jednání a vyjadřování. Právo na profesionální přístup – mají právo na rozhovor s odborně vzdělaným pracovníkem s profesionálním přístupem (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog). Klienti mají právo ukončit službu bez udání důvodu – telefonát může klient kdykoliv v jeho průběhu ukončit bez udání důvodu.

Poradenská služba je poskytována denně, včetně svátků a dnů pracovního klidu. Provoz linky je nepřetržitý a telefonní služby pro klienty nejsou zpoplatněny.

Neváhejte se na nás obrátit a získat tak další informace!

Bezplatná NON STOP LINKA – tel. 800 888 942

Aktivity pro rodiče s dětmi KCR Slušovice

Aktuální nabídka aktivit KCR

TVOŘÍNEK – aktivita pro děti od 3 let. Výtvarné tvoření pro hravé děti, které chtějí rozvíjet svoji přirozenou fantazii a tvořivost.  Děti pracují s nejrůznějšími výtvarnými materiály, včetně přírodnin. Zkouší „kouzlit“ s barvičkami, stříhají, lepí … prostě tvoří a hrají si v souladu s během roku a připomínkou lidových tradic.

ŠPUNTÍKOV – je otevřený všem. Nabízí prostor pro neřízené setkávání se rodičů či prarodičů a dětí s dětmi stejného věku v podpůrném prostředí pro rozvoj dítěte. Přijďte si jen tak popovídat, možná se seznámit nebo navázat nová přátelství. Pohyb a hru pro vaše ratolesti zaručí volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, hračkám a sportovnímu nářadí.

PUTOVÁNÍ MINULOSTÍ aneb oživlá historie – kroužek pro děti od 7 let, který potěší snad každého nadšence do historie, avšak může probudit zájem i v očích toho, kdo tomuto tématu zatím zcela nepropadnul. Pozornost je zaměřena především na raný středověk, dobu vikinskou a na druhé straně velkého moře na indiány. Děti se ale mohou seznámit i s člověkem pravěkým či dobou, kterou pamatují ještě jejich prarodiče. Naučí se šít, barvit látky, pracovat s hlínou, dřevem, kůží a jinými přírodními materiály. Střílet z luku, házet oštěpem a zacházet s mečem ve štítové linii nebo třeba otáčet se v kuchyni, jako jejich babička.

Více informací a přihláška do aktivit ZDE.

Vyučují zkušení pedagogové s odborným a pedagogickým vzděláním a praxí. 

 • Kontakt: DOMINO cz, o. p. s., Hřbitovní 558, 763 15 Slušovice
 • Telefon: +420 577 218 708
 • E-mail: kcr.slusovice@idomino.eu