Všeobecné smluvní podmínky

1. Cena akce má charakter ceny smluvní a nelze ji měnit, pokud nedojde k výrazným změnám v cenách za dopravu, stravování apod. Zahrnuje pobyt na akci, jak je uvedeno v základních informacích jednotlivých akcí.

2. Pořadatel má právo určit a písemně oznámit případnou změnu ceny, a to nejpozději do 7-mi dnů před odjezdem. Je-li původní cena zvýšena o více než 10%, lze účast zrušit do 48 hodin od doručení oznámení o zvýšení ceny bez storno poplatku. Pořadatel je oprávněn uskutečnit změny oproti údajům v základních informacích, které jsou nezbytné, a které úmyslně nezpůsobil (ekonomické výkyvy, změny majitelů objektu poskytujících služby, nečekané změny ze strany ubytovatelů a dopravců, nedostatečný počet účastníků, špatné klimatické podmínky, živelné pohromy, karanténa apod.), zejména může změnit způsob dopravy, cenu, místo pobytu, zrušit akci, anebo provést změny, pokud tyto nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter akce.

3. Každý má právo kdykoliv od podání přihlášky do odjezdu svoji účast stornovat. Při zrušení účasti ze strany účastníka, je účastník (jeho zákonný zástupce) povinen uhradit stornovací poplatky:
– Zruší-li zákazník pobyt 30 dní a více před nástupem, je stornovací poplatek 20% z celkové ceny poukazu.
– Zruší-li zákazník pobyt 29 až 15 dní před nástupem, je stornovací poplatek 50% z celkové ceny poukazu.
– Zruší-li zákazník pobyt 14 až 5 dní před nástupem, je stornovací poplatek 75% z celkové ceny poukazu.
– Zruší-li zákazník pobyt 4 dny a méně před nástupem, je stornovací poplatek 100% z celkové ceny poukazu.
– V případě náhlých vážných problémů (např. nemoc dítěte) a v případech, které neřeší všeobecně smluvní podmínky, je možno výši stornovacího poplatku řešit individuálně (na základě osobního jednání). Rozhodnutí o snížení stornovacích poplatků je zcela v kompetenci organizace DOMINO cz, o.p.s. a nelze je jakýmkoliv způsobem vyžadovat.
– Stornovací poplatky je účastník (jeho zákonný zástupce) povinen uhradit pořadateli nejpozději do 14ti dnů od zaslání oznámení o stornování nebo při nenastoupení na akci. V případě prodlení s úhradou stornovacích poplatků je účastník (jeho zákonný zástupce) povinen uhradit navíc smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a úrok z prodlení 0,1% denně ze stornovacího poplatku.
– Při stornování účasti ze strany účastníka se vyúčtování a vracení plateb (snížených o stornovací poplatky) provádí do 30 dnů od skončení akce.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci, pokud nebude přihlášen minimální počet účastníků, který je vyhlašován pořadatelem pro každou akci zvlášť, nebo kdykoliv je-li uskutečnění akce konkrétně ztíženo nebo ohroženo. V tomto případě provede provozovatel vrácení všech plateb nejpozději do 30ti dnů od zrušení akce, a nelze po provozovateli požadovat jiná odškodnění.

5. V případech, kdy během akce
– dítě onemocní nebo nastanou důvody, pro které lékař nedoporučí další pobyt na akci
– dítě bude přistiženo při kouření, pití alkoholu nebo braní omamných látek
– pro zamlčení závažných zdravotních či psychických problémů ze strany účastníka či jeho zákonných zástupců
– pro závažné přestupky nebo špatné vybavení bude dítě provozovatelem vyloučeno z akce, jsou rodiče povinni si dítě do 24 hodin a na vlastní náklady odvézt. Rodičům bude vráceno pouze stravné za dny, kdy dítě nebylo přítomné.

6. Pokud účastník z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončí nebo přeruší pobyt na akci, nemůže po pořadateli vyžadovat žádné náhrady.

7. Pořadatel může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu, pokud účastník (jeho zákonný zástupce) nesplní zákonné či jiné povinnosti (např. nedodá řádně vyplněné a podepsané formuláře, neuhradí včas celou nebo část ceny akce apod.) potřebné k účasti na akci, pak může
pořadatel jeho účast zrušit. V tomto případě se postupuje stejně jako by se jednalo o zrušení ze strany účastníka, včetně povinnosti účastníka (jeho zákonného zástupce) uhradit stornovací poplatky. Zrušení vzniká dnem, kdy pořadatel odešle písemné sdělení o stornování účasti.

8. Podpisem na přihlášce (odesláním emailové přihlášky) účastník (jeho zákonný zástupce) uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených na přihlášce pro interní, marketingové a propagační účely pořadatele v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Zejména souhlasí, aby pořadatel ukládal jeho osobní údaje do své databáze a k nim přiřazoval údaje související s účastí na akcích, včetně fotografií. Účastník souhlasí s tím, že fotografie mohou být vyvěšeny na sociálních sítích a webových stránkách organizace či použity v informačních materiálech sloužících k prezentaci organizace DOMINO cz, o.p.s. Tyto produkty pak mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány v rámci potřeb provozovatele a předávány třetím osobám pouze v přímé souvislosti se zajištěním akce (např. pojišťovny, ubytovací zařízení apod.), k čemuž dává účastník (jeho zákonný zástupce) svým podpisem na přihlášce svůj výslovný souhlas.

9. Tyto podmínky se vztahují na všechny druhy akcí pořádaných organizací DOMINO cz, o.p.s. a jsou platné od 1. 4. 2017. Podpisem na přihlášce účastník (jeho zákonný zástupce) potvrzuje, že se s nimi seznámil, rozumí jim a v plném rozsahu je přijímá.