Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním přihlášky vyjadřuji výslovný souhlas s tím, aby organizace DOMINO cz, o.p.s. shromažďovala a zpracovávala osobní údaje a citlivé údaje ve smyslu všech ustanoveních zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění, které jsou obsaženy v Přihlášce a týkají se všech osob uvedených na přihlášce. Souhlas poskytuji i pro evidenci dalších údajů, které jsou potřebné pro úrazové pojištění a pro jiné účely související s administrací. Souhlas poskytuji na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace archivuje. Dále tímto výslovně prohlašuji, že jsem byl/a v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění o zpracování osobních údajů i citlivých údajů řádně poučen/a a informován/a.

Poučení: Tento souhlas musí správce a zpracovatel prokázat po dobu zpracování osobních údajů, k jejichž zpracování byl souhlas dán. Souhlas se poskytuje na dobu výše uvedenou a nemůže být po dobu vedení evidence odvolán. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud subjekt údajů zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Došlo-li k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má subjekt údajů právo požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby správce či zpracovatel provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány, dále má právo zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Ochranu osobních údajů upravuje zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Souhlasím s tím, aby fotografie nebo videozáznamy osob uvedených na Přihlášce, které budou pořízeny při akci, mohly být vyvěšeny na sociálních sítích a webových stránkách organizace DOMINO cz, o.p.s. či použity v informačních materiálech sloužících k prezentaci organizace DOMINO cz, o.p.s.