Mikrojesle Slušovice

    

Projekt ZŘÍZENÍ A PROVOZ MIKROJESLÍ – SLUŠOVICE 1 a SLUŠOVICE 2

reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003614 a reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003615

 

MIKROJESLE SLUŠOVICE

V červenci 2017 otevřela organizace DOMINO cz, o.p.s., se sídlem ve Zlíně, Štefánikova 5462, ve spolupráci s Městem Slušovice, nové dvě třídy Mikrojeslí ve Slušovicích.

Mikrojesle jsou určeny pro děti od půl roku do čtyř let.

Mikrojesle umožní sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí ve věku 6 měsíců do 4 let ze Slušovicka. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy. O děti pečují kvalifikované pečující osoby.

Mikrojesle jsou provozovány každý pracovní den od 6:30 do 16:30 hod (včetně letních prázdnin).

Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo v případně jiné nepředvídatelné a havarijní situace.

Maximální kapacita Mikrojeslí – v jeden okamžik budou 4 děti v jedné třídě.

Děti přijímáme v průběhu celého roku do naplnění okamžité kapacity. Dítě lze do Mikrojeslí umístit na plný nebo zkrácený úvazek.

Případné informace Vám rádi poskytneme na telefonu 577 218 708, na emailu info@idomino.eu nebo formou facebookových zpráv.

Podmínky pro přijetí do Mikrojeslí

  • věk dítěte od 0,5 roku do 4 let
  • pořadí odevzdání přihlášky, podpis smlouvy a složení vratné kauce
  • zdravotní způsobilost dítěte k účasti v Mikrojeslích
  • povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace
  • vazba obou rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)
  • projekt je realizován ve spolupráci s Městem Slušovice = zvýhodňujícím kritériem pro přijetí do Mikrojeslí je trvalý pobyt dítěte ve Slušovicích nebo vazba rodiče či dítěte na region Slušovicka (např. pracovní poměr rodičů ve Slušovicích apod.)

Přijetí dítěte do Mikrojeslí

Rodič dítěte, který chce využívat služby péče o dítě v Mikrojeslích, podává:

  • „Závaznou přihlášku dítěte do mikrojeslí“ na předepsaném formuláři

–  příloha č. 1  Příloha č. 1 (přihláška)

  • „Potvrzení lékaře“ o zdravotní způsobilosti a potvrzení  o pravidelném očkování dítěte  (doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

příloha č. 2 Příloha č. 2 (potvrzení lékaře)

  • „Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce“ (platí pro oba rodiče). Aktualizovaná potvrzení budou rodiči předkládána při zahájení účasti v projektu, při ukončení účasti v projektu a dále při každé změně jeho postavení na trhu práce. Podmínka vazby obou rodičů na trh práce musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení péče o děti.

příloha č. 3 (potvrzení o evidenci OSVČ u ČSSZ)

příloha č. 3 (potvrzení o pracovněprávním vztahu)

příloha č. 3 (potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci)

– příloha č. 3 (potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce)

  • Složení kauce ve výši 1.000 Kč v hotovosti při uzavírání smlouvy (kauce bude vrácena po ukončení využívání služby péče o dítě a řádném vypořádání všech závazků).

O poskytování služby péče o dítě v Mikrojeslích uzavírá organizace DOMINO s rodičem před zahájením poskytování služby písemnou „Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v Mikrojeslích“. Zároveň také rodič uzavírá „Smlouvu o stavování dítěte v Mikrojeslích“.

Pro podpis smlouvy si dohodněte, prosím, termín s Bc. Michaelou Slavíkovou na telefonu 577 218 708 nebo na emailu info@idomino.eu. K podpisu smlouvy je třeba přinést veškeré výše uvedené potvrzené tiskopisy.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.