Dětská skupina Mraveniště

Dne 1. 11. 2016 otevíráme na adrese tř. T. Bati 3244, Zlín, ve zcela nově zrekonstruovaných prostorách, novou dětskou skupinu MRAVENIŠTĚ.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001092

Dětská skupina MRAVENIŠTĚ byla vybudována a bude provozována na základě realizace projektu VYBUDOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15­_035/0001092 financovaného Evropským sociálním fondem.

Dětská skupina MRAVENIŠTĚ je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, jejíž prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející ze  zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. O děti pečují kvalifikované pečující osoby.

Otevírací doba je pondělí až pátek v čase od 6:30 do 17:00 hodin (včetně letních prázdnin).

Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo v případně jiné nepředvídatelné a havarijní situace.

Okamžitá kapacita zařízení je 18 dětí rozdělených do dvou tříd.

Děti přijímáme v průběhu celého roku do naplnění okamžité kapacity.
Dítě lze do DS umístit na plný nebo zkrácený úvazek (plný úvazek je preferován).


Podmínky pro přijetí do dětské skupiny MRAVENIŠTĚ

🙂 věk dítěte od 1 roku do 4 let
🙂 pořadí odevzdání přihlášky, podpis smlouvy a složení vratné kauce
🙂 zdravotní způsobilost dítěte k účasti v dětské skupině
🙂 povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace
🙂 vazba alespoň 1 z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)

Zápis dětí ve věku od jednoho roku do čtyř let probíhá od 15. 9. 2016.

Případné informace Vám rádi poskytneme na telefonu 577 218 708, na emailu info@idomino.eu nebo formou facebookových zpráv.


Přijetí dítěte do dětské skupiny MRAVENIŠTĚ

Rodič dítěte, který chce využívat služby péče o dítě v dětské skupině, podává:

  • „Potvrzení lékaře“ o zdravotní způsobilosti a potvrzení  o pravidelném očkování dítěte  (doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) – příloha č. 2.
    Příloha č. 2 (potvrzení lékaře)
  • Složení kauce ve výši 1.000 Kč v hotovosti v kanceláři organizace DOMINO (kauce bude vrácena po ukončení využívání služby péče o dítě a řádném vypořádání všech závazků).

O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině MRAVENIŠTĚ uzavírá organizace DOMINO s rodičem před zahájením poskytování služby písemnou „Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině MRAVENIŠTĚ“.
Zároveň také organizace DOMINO uzavírá s rodičem „Smlouvu o stavování dítěte v dětské skupině MRAVENIŠTĚ“.

Pro podpis smlouvy si dohodněte, prosím, termín s Bc. Michaelou Slavíkovou na telefonu 577 218 708 nebo na emailu info@idomino.eu. K podpisu smlouvy je třeba přinést veškeré výše uvedené potvrzené tiskopisy. K podpisu smlouvy se dostavte do kanceláře organizace DOMINO na adrese Štefánikova 5462, Zlín.

Po podpisu obou smluv budou rodiče vyrozuměni o přijetí dítěte do dětské skupiny MRAVENIŠTĚ.