Uherský Brod

  • Kontakt: Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Uherský Brod, Mariánské náměstí 2371, 688 01 Uherský Brod (areál OD AMOS)
  • Telefon: +420 730 890 053
  • E-mail: kcr.ub@idomino.eu

Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Uherský Brod klade důraz na zdravou funkčnost rodin s dětmi a svými aktivitami se snaží přispívat k lepšímu využití těchto rodin v Uherském Brodu. U veškerých aktivit je kladen důraz na rozvoj prosociálního chování, grafomotorických funkcí, komunikačních schopností, získání správných hygienických návyků apod., a to prostřednictvím zábavných cvičení a her.

Aktivity pro školní rok 2015/2016

Nabídka aktivit ve Uherském Brodě pro rok 2015/2016 ke stažení.

V prostorách Komunitního centra pro rodinu DOMINO – Uherský Brod je možné navštěvovat tyto aktivity:

1. Aktivity pro maminky (ale i tatínky či babičky) s dětmi

KLUBÍČKO – hodina na sebe navazujícího cvičení pro maminky s dětmi ve věku od 1 do 2 let. Jedná se o motorická cvičení pro správný rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel a písniček. Cvičení vede odborná lektorka za pomocí různých motorických i terapeutických pomůcek. Cvičení probíhá v dopoledních hodinách. Jeden běh trvá 12 lekcí.
Cena za permanentku na 12 lekcí je 720 Kč. Možnost jednorázového vstupu 80 Kč za lekci.

ŠIKULKA Pro šikovné ručičky, patří přece barvičky. Temperky či anilíny, přesně pro ty, co nejsou líní. Naučte se všechny znát. Pozor, ale nepapat!
Kroužek zaměřený na výtvarné tvoření. Děti při tvoření rozvíjí grafomotoriku, prostorové vnímání, soustředění. Během roku si děti vyzkouší různé výtvarné techniky včetně stříhání, barvení a výrobků z keramiky. Kroužek je určen pro maminky a děti od 2 – 5 let. Jeden běh trvá 12 lekcí. Cena za permanentku na 12 lekcí je 720 Kč. Možnost jednorázového vstupu 80 Kč za lekci.

HERNA PRO RODIČE A DĚTI – Možnost setkávání maminek i tatínků s dětmi stejného věku v podpůrném prostředí pro rozvoj dítěte. Děti mají volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, k hračkám a sportovnímu nářadí.

Přihlášku lze podat osobně přímo v Komunitním centru pro rodinu DOMINO Uherský Brod.

2. Aktivity pro děti

TVOŘÍNEK – Pro šikovné ručičky, patří přece barvičky. Temperky či anilíny, přesně pro ty, co nejsou líní. Naučte se všechny znát. Pozor, ale nepapat!
Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let. Malujeme, tvoříme a poznáváme různé výtvarné techniky a možnosti výtvarného vyjádření. Podporujeme rozvoj tvořivosti, jemnou motoriku a samostatnost.

SPRÁVŇÁCI – Hry, smích a srandičky, to znají všechny dětičky, co se Správňáky do kroužku chodí, nikdy nudu nepoznají. Pohybový kroužek pro děti od 3 let. Slouží k rozvoji sebevědomí, koordinace, motoriky pomocí interaktivních her.

PŘEDŠKOLÁČEK – Všeobecná příprava dětí od 4 let na vstup do školy. Komunikace, rozvoj řeči a slovní zásoby, vizuální a sluchové vnímání, grafomotorika aj. Kroužek využívá přirozené zvídavosti dětí a touhy poznávat nové věci.

DRAMAŤÁČEK – Kolik vlasů děd Vševěd má? Kdo nám dneska zazpívá? Seznam se s pohádkami z blízka, zahraj si třeba Cipíska. Písničky si zazpíváme, základy hraní kolem sebe rozdáváme. Princezny, čarodějové, zvířátka nejsou pro nás problém. Zahrajeme je tak, že závidí i Karel Roden.

Všechny zájmové aktivity v letošním roce budou mít jednotnou cenu.
Částka činí pro člena 750 Kč na jedno pololetí, pro nečlena je částka stanovena na 1.000 Kč na jedno pololetí. Možnost jednorázového vstupu 80 Kč za lekci.
Členský poplatek v Komunitním centru pro rodinu DOMINO Uherský Brod je 50 Kč na rok.

Přihlášku lze podat osobně přímo v Komunitním centru pro rodinu DOMINO Uherský Brod.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ – jako pomoc rodičům při slaďování pracovních a rodičovských povinností. Určeno pro děti od 6 měsíců do 5 let věku. Hlídání se platí hodinově a je nutno se předem telefonicky objednat. Hlídání zajišťujeme v úterý, středu a čtvrtek v čase od 8.00 do 12.00 hodin.

3. Sociálně-aktivizační činnost pro rodiny s dětmi

PORADENSTVÍ – zajišťujeme rodinám poradenskou podporu v nepříznivé či tíživé životní situaci. Poradenství poskytují odborní pracovníci (psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog, sociální pedagog), a to prostřednictvím osobní konzultace, telefonicky či emailem. Klienti mohou rovněž využít služeb telefonické nonstop linky, která je pro klienty bezplatná a její provoz je nepřetržitý. Pracovníci nonstop linky jsou proškolení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a vázáni mlčenlivostí. Klienti mohou využít rodinné poradenství, poradenství pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami, výchovné poradenství, speciálně-pedagogické poradenství, psychologické poradenství, mezigenerační poradenství, genderové poradenství, poradenství finanční a zdravotní gramotnosti, poradenství právního minima atd. Při poskytování poradenské podpory je zachována multidisciplinarita.

PSYCHOTERAPEUTICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ – individuální, párové a skupinové konzultace v tíživých situacích (rozvodové, manželské, párové, výchovné, mezigenerační apod.).

RODINNÁ MEDIACE – pomocí odborníků se snažíme najít způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, zejména rodinných a rozvodových. Když začíná být v rodině spor již neřešitelný a obě strany neví kudy dál, jedno s řešení může být právě rodinná mediace, kdy do sporu vstupuje třetí, nezaujatá strana a snaží se vyřešit spor tak, aby nebyly zpřetrhány vztahy a vazby v rodině, aby se všechny strany mohli v budoucnu potkávat. Mediace se týká hlavně rodinných a rozvodových sporů, tzv. „sporů o dítě“, kdy je v zájmu dětí nutné a vhodné, aby oba rodiče byli schopni i do budoucna vzájemné komunikace a kooperace při výchově dítěte.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY – klientům z cílové skupiny nabízíme cyklus preventivních programů. Programy povedou odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog) interaktivní formou. Bude kladen důraz na diskuzi a možnost podělit se o své zkušenosti.

PRŮBĚŽNÁ INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE S KLIENTY, AKTIVIZAČNÍ ČINNOST KLIENTŮ – zabezpečují všichni pracovníci komunitního centra pro rodinu. Zaměřeno na seznamování se s klientem, zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí.

BESEDY A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE – aktivita zaměřená na seznamování rodičů s aktuálními tématy, která souvisí s tématikou výchovy a péče o děti, vztahů v rodině apod. Přínosem besed je nejen získávání nových poznatků, ale i možnost získat nové kontakty, sdílet své zkušenosti, získat nový pohled na daná témata apod. Pro osoby pečující nabízíme vzdělávací semináře na daná témata (z minulých let např. Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Rodina a finance, Kniha života) či asistované kontakty.

VZÁJEMNÁ SETKÁVÁNÍ SVÉPOMOCNÝCH A PODPŮRNÝCH SKUPIN – nabízíme zájemcům, které spojují určitá specifika (např. rodiče samoživitele, rodiče dětí s hyperaktivitou, rodiče dětí se zdravotním postižením). Přínosem vzájemných setkání je sdílení společných témat, předávání zkušeností, nalezení nových kontaktů, emocionální podpora aj.
Setkání svépomocných skupin budou přítomní odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog), kteří budou skupinu pouze doprovázet a snažit se jí nasměrovat ke stanovenému cíli, příp. poskytnout objektivní názor.
Setkání podpůrných skupin budou vedena za přítomnosti odborníka z praxe (např. pediatr), každé setkání bude na konkrétní téma.

OSVĚTOVÁ ČINNOST – zaměřena na propagaci náhradní rodinné péče. Ve spolupráci s OSPOD jsou zavedeny aktivity osvětového rázu – oslovování potenciálních zájemců, poskytování informací, informování široké veřejnosti apod. Klienti jsou informováni prostřednictvím propagačních letáků, sociální sítě (facebook), informačního newsletteru, webových stránek organizace a v neposlední řadě také osobně. Vydáváme letáky, které obsahují důležité informace. Letáky jsou distribuovány v rámci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje široké veřejnosti. Informační Newsletter je 1 x za měsíc zasílám na mailové adresy na základě mailové databáze klientů, kterou organizace DOMINO má.
Cílem je motivování a kvalifikované informování potenciálních náhradních rodičů.

PODPORA VZTAHU DÍTĚTE FORMOU ASISTOVANÉHO KONTAKTU

1. ASISTOVANÝ KONTAKT DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI S BIOLOGICKOU RODINOU

Nabízíme asistovaný kontakt, a to formou, která je nejvhodnější pro konkrétní dítě, jeho specifickou situaci a potřeby. Touto službou podporujeme navazování a rozvíjení vzájemných vztahů dítěte v náhradní péči s biologickou rodinou. Spolupracujeme s OSPODy i dalšími institucemi (Ústavní soudy, SASky apod.)

Naším cílem je během kontaktů dítěte s biologickou rodinou zajistit bezproblémový průběh, vytvořit bezpečné prostředí, stimulovat pocit jistoty, dále pak podporovat plnohodnotný psychický a sociální rozvoj dítěte, rozvoj identity dítěte, zajistit prevenci či eliminaci negativních psychických a sociálních důsledků nedostatečně vybudované identity.

Podpora vztahu dítěte svěřeného do náhradní péče s biologickou rodinou zahrnuje jak jejich vzájemný kontakt (osobní, telefonický, e-mailový), tak i povědomí dítěte o rodičích a jejich životě či způsob, jak náhradní rodiče mluví o biologických rodičích před dětmi a s dětmi. Náhradní rodiče mají v této oblasti možnost využít poradenství a při setkáních dítěte s biologickými rodiči i odborné asistence ze strany naší organizace.

2. ASISTOVANÝ KONTAKT S RODINOU V DOBĚ PŘED ROZVODEM, BĚHEM NĚJ A PO ROZVODU

V případě, že v rodině nastávají během rozvodového, či porozvodového řízení komplikované okamžiky je možné zvolit cestu asistovaného kontaktu. Vzhledem k tomu, že přibývá rozvodů, zvýšilo se také procento dětí, kteří nejsou chráněni před partnerskými konflikty a trpí jimi.

Asistence třetí osoby může pomoci rozvedeným, či rozvádějícím se fungovat v mezích slušné komunikace tak, aby dopad stresových situací na dítě byl v co nejmenší možné míře. Pokud dojde před rozvodem, během rozvodu, či po něm, k přerušení vztahů, pomůžeme k znovunavázání kontaktu dítěte s rodiči.

Pomůžeme vám soustředit se na podstatné záležitosti týkající se budoucího života rodičů a dětí. Snažíme se zajistit bezproblémový průběh setkání, vytvořit bezpečné prostředí a stimulovat pocit jistoty.

PORADENSKÁ NON STOP LINKA

Non stop linka je určena mladým lidem z náhradní rodinné a výchovné péče, náhradním rodinám/rodičům, zájemcům o náhradní rodinnou péči. Osobám, které se dostaly do obtížné životní situace a nedokážou ji řešit vlastními silami.

Při kontaktu na non stop lince mají klienti právo na anonymitu – nesdělovat o sobě údaje, které klienti nechtějí. Mají právo na bezpečnou komunikaci – pracovníci postupují dle etických norem, klienti mají právo na slušné jednání a vyjadřování. Právo na profesionální přístup – mají právo na rozhovor s odborně vzdělaným pracovníkem s profesionálním přístupem (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog). Klienti mají právo ukončit službu bez udání důvodu – telefonát může klient kdykoliv v jeho průběhu ukončit bez udání důvodu.

Poradenská služba je poskytována denně, včetně svátků a dnů pracovního klidu. Provoz linky je nepřetržitý a telefonní služby pro klienty nejsou zpoplatněny.

Neváhejte se na nás obrátit a získat tak další informace!

Bezplatná NON STOP LINKA – tel. 800 888 942

Non stop linka je hrazena s projektu Hnízdo naděje č. 3740085 podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz.

Přihlášku lze podat osobně přímo v Komunitním centru pro rodinu DOMINO Uherský Brod.

Připravujeme

DÍLNIČKY – 1× v měsíci pro vás připravujeme tematicky zaměřené tvoření a vyrábění.

HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ

ZÁVĚSNÝ ADVENTNÍ VĚNEC

VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

LETNÍ TVOŘENÍ (STRAŠÁK DO TRUHLÍKU)